Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Podręczniki i skrypty

Współczesny inżynier nie obywa się już bez komputera i bogatego oprogramowania, a zwłaszcza bez metody elementów skończonych (MES), która jest najważniejszą metodą komputerową stosowaną w mechanice. Cenną zaletą książki jest to, że problemy wytrzymałościowe są w niej rozwiązywane równolegle metodami klasycznymi oraz właśnie MES. W zakresie tematycznym książki mieszczą się podstawowe zagadnienia wytrzymałości materiałów i mechaniki układów odkształcalnych, wykładane na wydziałach mechanicznych i budowlanych politechnik. Autorzy do niezbędnego minimum ograniczyli omawiane problematyki prętów i układów prętowych. Dużo więcej uwagi poświecili natomiast teorii sprężystości i plastyczności, która jest coraz częściej stosowana w praktyce inżynierskiej. Uwzględnili także współczesne poglądy na temat pękania i zmęczenia materiału oraz odkształcalności i wytrzymałości polimerów i kompozytów. Książkę wzbogacają barwne ilustracje, uzyskane w wyniku zastosowania MES do numerycznej analizy wytrzymałościowej. Jej wartość merytoryczną podnoszą też liczne przykłady rozwiązane metodami klasycznymi.
W monografii metodą elementów brzegowych w przepływie ciepła zaprezentowano podstawy teoretyczne, aspekty numeryczne i przykłady ilustrujące możliwości wykorzystania MEB do obliczeń ustalonych i nieustalonych pól temperatury w jednorodnych i niejednorodnych obszarach ciała stałego. Rozważono również zadania nieliniowe, w tym modele procesów krzepnięcia i topienia, a także pewne problemy z dziedziny przepływu ciepła w organizmach żywych (bio-heat-transfer).
Książka jest adresowana do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych teorią i praktyka MEB. Została ona napisana w konwencji podręcznika, pozwalającego na samodzielne przestudiowanie i zapoznanie się od podstaw z tą coraz bardziej popularną metodą przybliżonego rozwiązywania zadań brzegowych i brzegowo-początkowych termomechaniki.


Podręcznik "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania" jest przeznaczony dla studentów wyższych szkół technicznych, chociaż może być również przedmiotem zainteresowania studentów szkół ekonomicznych. Większość podręczników z tego zakresu, kierowanych do studentów studiów technicznych, traktuje dość powierzchownie aspekty teoretyczne problematyki badań operacyjnych, ograniczając się przede wszystkim do prezentacji pewnych gotowych algorytmów i procedur. Takie podejście może być wprawdzie wystarczające dla inżyniera, ale zrozumienie istoty problemu bardzo pogłębia wiedzę o studiowanym przedmiocie (nie tylko: jak?, ale również: dlaczego?). Autorzy niniejszego podręcznika nie ograniczają się do gotowych "recept", ale starają się w sposób przystępny, a zarazem oparty na mocnych podstawach matematycznych, wyjaśnić istotę poruszanych problemów. Nie zaniedbują Oni przy tym aspektów praktycznych badań operacyjnych i wszystkie zagadnienia poruszane w podręczniku ilustrowane są przykładami zastosowań oraz zestawami zadań do samodzielnego rozwiązania. W podręczniku przedstawiono najważniejsze pojęcia związane z optymalizacją liniową oraz sposoby rozwiązywania tego typu zadań. Omówiono metody: geometryczną, selekcji i simpleks oraz metodę rozwiązywania zadań całkowitoliczbowych i binarnych. Zwrócono uwagę na dualność zagadnień optymalizacji liniowej, jej interpretację oraz zastosowania praktyczne. Obszerne fragmenty pracy poświęcono zagadnieniom transportowym, podstawom teorii gier i metodom programowania sieciowego. Przedstawiono również możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego EXCEL do wspomagania obliczeń w trakcie rozwiązywania zadań z zakresu, jaki obejmuje podręcznik.

Książka przeznaczona jest dla studentów wyższych szkół technicznych, słuchaczy studiów doktoranckich i inżynierów zainteresowanych wykorzystaniem metod numerycznych w praktyce obliczeniowej. W pierwszej jej części omówiono klasyczne zagadnienia z dziedziny metod numerycznych, interpolację, aproksymację, algorytmy przybliżonego całkowania i różniczkowania, metody rozwiązywania równań algebraicznych i ich układów oraz metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych. W części drugiej przedstawiono podstawy teoretyczne i algorytmy numeryczne rozwiązywania zadań brzegowych i brzegowo początkowych metod różnic skończonych, elementów skończonych i elementów brzegowych. Biorąc pod uwagę znaczenie metod grafiki komputerowej, między innymi prezentacji wyników obliczeń, książkę zamknięto rozdziałem poświęconym modelowaniu krzywych płaskich.
Niniejszy skrypt zawiera podstawowe ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów, które obejmują doświadczalne badania mechaniczne materiałów, ćwiczenia ilustrujące wybrane twierdzenia oraz zasady znane z teorii sprężystości jak również ćwiczenia z zakresu zastosowania metody elementów skończonych w zagadnieniach wytrzymałościowych. Zadaniem ćwiczeń laboratoryjnych jest praktyczne uzupełnienie treści przedstawianych w ramach wykładu z wytrzymałości materiałów. Skrypt jest naturalnym uzupełnieniem podręcznika: R.Bąk, T.Burczyński: Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego, WNT, Warszawa 2001. Skrypt przeznaczony jest głównie dla studentów, którzy kurs przedmiotu - wytrzymałość materiałów - przechodzą na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w ramach kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz wychowanie techniczne. Skrypt może być także przydatny dla studentów innych wydziałów i kierunków studiów. Powstał on w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej i jest wynikiem wieloletnich doświadczeń autorów, którzy prowadzą zajęcia z wytrzymałości materiałów. Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejszy skrypt będzie pomocny dla studentów w przygotowaniu i wykonaniu ćwiczeń laboratoryjnych.
OpenOffice to jeden z najbardziej rozpowszechnionych produktów dostępnych na zasadach "open source". Ten całkowicie bezpłatny, niezawodny, stabilny i bardzo wydajny pakiet biurowy pozwala wielu firmom, organizacjom i osobom prywatnym na korzystanie z profesjonalnego narzędzia biurowego bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z zakupem licencjonowanego oprogramowania. OpenOffice jest w pełni zgodny z pakietem Microsoft Office zarówno pod względem formatów plików, jak i sposobu obsługi. Jego najnowsza wersja, oznaczona symbolem 2.0 została uzupełniona o nowy komponent -- aplikację Base pozwalającą na tworzenie i przeglądanie baz danych -- oraz o wiele nowych możliwości w komponentach znanych już użytkownikom poprzednich wersji. Książka "OpenOffice 2.0 PL. Oficjalny podręcznik" opisuje polską wersję najnowszej edycji pakietu OpenOffice. Przedstawia narzędzia oferowane przez wszystkie jego komponenty oraz sposoby tworzenia dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych, rysunków i prezentacji. Każde z zadań przedstawione jest na praktycznych przykładach. Czytając tę książkę, dowiesz się, jak korzystać ze Stylisty, jak tworzyć własne definicje stylów oraz w jaki sposób stosować i pisać makropolecenia. Nauczysz się pracować z plikami w różnych formatach i używać zaawansowanych narzędzi edycyjnych.
- Instalacja pakietu OpenOffice
- Tworzenie dokumentów w programie Writer
- Stosowanie i definiowanie stylów za pomocą Stylisty
- Sprawdzanie pisowni w dokumencie
- Praca z arkuszami w programie Calc
- Formatowanie arkuszy
- Tworzenie formuł i wykorzystywanie funkcji obliczeniowych
- Rysowanie w programie Draw
- Tworzenie prezentacji w module Impress
- Korzystanie z baz danych w programie Base
- Edycja równań i wzorów matematycznych

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie