Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl

Metoda elementów brzegowych  
 
Program przedmiotu
Tematyka wykładów
Warunki zaliczenia
Literatura
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: MB4
Semestr: IX
Punkty ECTS: 4
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Piotr Fedeliński, Prof. Pol. Śląskiej
Prowadzący:
dr hab. inż. Piotr Fedeliński, Prof. Pol. Śląskiej, mgr inż. Tomasz Czyż


Program przedmiotu

 • wykład: 30 godzin w semestrze
 • laboratorium: 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 1. Wprowadzenie
  Rozwój metody elementów brzegowych – metody analityczne i numeryczne
  Porównanie metody elementów brzegowych i skończonych – zalety i wady metody elementów brzegowych
  Równania całkowe – pierwszego i drugiego rodzaju
  Sformułowania metody całek brzegowych – metoda pośrednia, pół-bezpośrednia, bezpośrednia
  Zasada wzajemności prac Bettiego
  Tożsamość całkowa Somigliany dla przemieszczeń
 2. Dwuwymiarowe zagadnienia sprężystości
  Równania teorii sprężystości
  Rozwiązania podstawowe
  Brzegowe równania całkowe
  Podział brzegu na elementy
  Sformułowanie równania macierzowego
  Obliczanie całek rozwiązań podstawowych
  Uwzględnienie warunków brzegowych – przykład modyfikacji macierzy
  Obliczanie naprężeń na brzegu
  Przykłady – tarcza z otworem, grubościenny cylinder obciążony ciśnieniem, pierścień obciążony siłą skupioną
 3. Zagadnienie osiowo-symetryczne
  Wprowadzenie
  Brzegowe równanie całkowe
  Rozwiązania podstawowe
  Realizacja numeryczna
  Przykłady – cylinder grubościenny, wydrążona kula, pustka sferyczna
 4. Połączenie i kontakt ciał
  Zmienne kontaktowe – brak poślizgu, poślizg, połączenie wciskowe
  Równanie macierzowe – przykład uwzględnienia warunków kontaktu
  Metoda iteracyjna
  Podział ciała jednorodnego na podobszary – mechanika pękania, duże układy
  Przykłady – kontakt dwóch wałków cylindrycznych, połączenie wciskowe dwóch cylindrów, wtrącenie kuliste
 5. Połączenie metody elementów brzegowych i skończonych
  Przybliżone połączenie MEB i MES
  Warunki brzegowe w miejscu połączenia
  Związek między siłami skupionymi i powierzchniowymi
  Transformacja równań MEB do postaci równań MES
  Transformacja równań MES do postaci równań MEB
 6. Obszary nieograniczone – nieskończone elementy brzegowe
 7. Elementy osobliwe w mechanice pękania
  Przykłady - zginane pęknięcie brzegowe, płaskie pęknięcie pierścieniowe w cylindrze grubościennym, półeliptyczne pęknięcie w cylindrze
 8. Materiały sprężysto-plastyczne
  Sformułowania MEB dla materiałów sprężysto-plastycznych – metoda fikcyjnych sił objętościowych, metoda naprężeń początkowych, metoda początkowego odkształcenia
  Realizacja numeryczna
  Procedura przyrostowa i iteracyjna
  Procedura iteracyjna dla metody początkowego odkształcenia

Warunki zaliczenia

 • Wykład – sprawdziany pisemne, laboratorium – sprawozdania
 • Egzamin: ustny

Ocena końcowa: 0.4 wykład+0.2 laboratorium+0.4 egzamin
 


Literatura

 1. Burczyński T., Metoda elementów brzegowych w mechanice, WNT, Warszawa, 1995.
 2. Brebbia C.A., Dominguez J., Boundary elements. An intrductory course. CMP, McGraw-Hill Company, New York, 1992.
 3. Kane J.H., Boundary element analysis in engineering, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1994.
 4. Banerjee P.K., The boundary element methods in engineering, McGraw-Hill Book Company, London, 1994.
 5. Becker A.A., The boundary element method in engineering. A complete course, McGraw-Hill Book Company, 1992.

Skok do początku strony