Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
Programowanie obiektowe  
 
Opis przedmiotu
Program przedmiotu
Tematyka laboratorium
Warunki zaliczenia
Literatura
Linki
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Modelowanie komputerowe układów i procesów (AB3)
Semestr: VII
Punkty ECTS: 2
Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
Prowadzący: dr Mirosław Habarta

Opis przedmiotu

Programowanie obiektowe jest uznawane obecnie za najbardziej zaawansowaną technikę programowania. Jego zasadniczą cechą jest możliwie wierne odwzorowanie modelowanej przez program rzeczywistości na struktury danych i algorytmy programu.

W ramach tego przedmiotu

Samo pojęcie programowania obiektowego nie jest związane z żadnym konkretnym językiem programowania. Tym niemniej, w ramach niniejszego przedmiotu, przedstawione zostanie programowanie obiektowe w języku C++. Wybór ten podyktowany jest kilkoma faktami:

 • jest to chyba najbardziej rozpowszechniony język programowania w obecnej chwili,
 • studenci powinni już znać pewne podstawy programowania w tym języku z przedmiotu “Język programowania”.

Należy jednak pamiętać, że taki wybór języka nie jest jedyną możliwością, co więcej - niektóre inne języki np. (Python, Java, Smalltalk, etc) wydają się być “bardziej obiektowe”.


Program przedmiotu

 • laboratorium: 30 godzin w semestrze

Tematyka laboratorium

1. Klasy i obiekty w C++

 • definicja klasy

 • definiowanie i używanie zmiennej obiektowej

 • funkcje składowe (metody)

 • konstruktor i destruktor

 • przeładowanie metod

 • operatory składowe

 • przydatne klasy: string, istream, ostream

 • składniki statyczne

 • składniki stałe const

 • konwersje typów

2. Dziedziczenie

 • istota dziedziczenia

 • co nie jest dziedziczone

 • dziedziczenie kilkupokoleniowe

 • dziedziczenie wielobazowe

 • dziedziczenie kontra zawieranie obiektów składowych

 • konwersje standardowe przy dziedziczeniu

 • rzutowanie i dynamiczna identyfikacja typów (RTTI)

3. Funkcje wirtualne (polimorfizm)

 • motywacja: funkcje wirtualne a unikanie if...then...else

 • klasy abstrakcyjne

 • wirtualny destruktor

 • wirtualny konstruktor (niezgodne z regułami języka, ale reguły można obejść)

4. Szablony klas

 • motywacja: klasa vektor<T>

 • szablony klas i funkcji

 • szablony a dziedziczenie

 • parametry szablonów

5. Biblioteka Standardowa C++
 


Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium (warunki podaje prowadzący na zajęciach)

Literatura

 1. J. Grębosz, Symfonia C++ .

Linki


Skok do początku strony