Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu edukacyjnego. Szczegółowe cele dla których przeprowadzane są praktyki sformułować można w następujący sposób:
 • weryfikacja, rozwinięcie i praktyczne zastosowanie nabytych w czasie studiów umiejętności i wiedzy,
 • zdobycie przez studenta wiedzy o danej instytucji lub organizacji (jej działach, oferowanych produktach czy świadczonych usługach, sposobie pracy i stylu
 • zarządzania, wymaganiach stawianych pracownikom zajmującym poszczególne stanowiska i realizowanych przez nich zadaniach, itp.),
 • nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji, np.: zarządzania czasem, pracy zespołowej, prezentacji własnych projektów, obsługi programów komputerowych, itp.,
 • sprawdzenie indywidualnych predyspozycji studenta, dzięki czemu w przyszłości może on dokonać bardziej świadomego wyboru kariery zawodowej,
 • stworzenie szansy na otrzymanie oferty stałej pracy u danego pracodawcy po zakończeniu studiów,
 • zapoznanie studenta z procedurami rekrutacji i selekcji pracowników stosowanymi przez różnych pracodawców.

Opiekunem praktyk produkcyjnych oraz praktyk dyplomowych w Katedrze jest:

dr inż. Mirosław Szczepanik


Praktyki produkcyjne

OBIEG DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z PRAKTYKAMI PRODUKCYJNYMI

 1. Student pobiera komplet dokumentów dotyczących praktyki z Dziekanatu.
 2. W przypadku odbywania praktyki na podstawie skierowania przez uczelnię student otrzymuje w dokumentach „Umowę o organizowanie studenckiej praktyki zawodowej na podstawie skierowania studentów przez uczelnię”, w przypadku, gdy praktyka ma odbyć się na podstawie umowy o pracę - „Umowę o organizację studenckiej praktyki zawodowej na podstawie umowy o pracę”.
 3. Student przedstawia do akceptacji Opiekuna Praktyk lub osoby „Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki zawodowej” w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Wniosek powinien zawierać ramowy program praktyki oraz potwierdzenie ubezpieczenia studenta w okresie odbywania praktyki (potwierdzenie wpisuje pracownik Dziekanatu). W przypadku, gdy w wybranym zakładzie pracy będzie odbywała praktykę grupa studentów, przygotowują oni wspólny wniosek.
 4. Ramowy program praktyki ustala student w porozumieniu z Kierownikiem zakładu lub jego Pełnomocnikiem ds. praktyk. Ramowy program praktyk powinien być merytorycznie zgodny z kierunkiem studiów wnioskującego studenta oraz możliwy do realizacji w wybranym przez niego zakładzie pracy.
 5. Po akceptacji w/w. wniosku, student (grupa studentów) otrzymuje podpisane przez Opiekuna Praktyk „Skierowanie na praktykę zawodową” .
 6. W przypadku, kiedy praktyka odbywana jest poza miejscem stałego zameldowania studenta lub Gliwicami, student podpisuje „Oświadczenie” o rezygnacji ze zwrotu kosztów dojazdów i zakwaterowania oraz podanie do Prodziekana ds. Studenckich o umożliwienie odbycia praktyki poza miejscem stałego zameldowania.
 7. Po uzyskaniu podpisu Wydziałowego Opiekuna Praktyk na umowie Opiekun Praktyk przekazuje dwa jej egzemplarze studentowi.
 8. Po podpisaniu umowy przez Kierownika zakładu pracy lub jego Pełnomocnika ds. praktyk jeden egzemplarz umowy pozostaje w zakładzie pracy, drugi zostaje dostarczony do Opiekuna Praktyk przed rozpoczęciem praktyki.
 9. Termin składania dokumentów dotyczących praktyk upływa 15 czerwca.
 10. Po zakończeniu praktyki student zobowiązany jest do uzyskania „Potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej” od Kierownika zakładu pracy lub jego Pełnomocnika ds. praktyk i dostarczenie go do Opiekuna Praktyk celem uzyskania wpisu zaliczającego praktykę.
 11. Zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun Praktyk na podstawie „Potwierdzenia odbycia praktyki zawodowej”.

dr inż. Mirosław Szczepanik
opiekun praktyk produkcyjnych


Praktyki dyplomowe

Uprzejmie informuję, że praktyki dyplomowe studentów studiów dziennych magisterskich odbędą się w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki w terminie:

od 05.01.2009 do 30.01.2009

Równocześnie proszę dyplomantów o wypełnienie dokumentu „praktyka_dyplomowa.doc”, po zakończeniu praktyk, oraz przekazanie wydruku opiekunowi praktyk, celem uzyskania wpisu.

Istnieje możliwość zaliczenia praktyki dyplomowej w oparciu o umowę o pracę, której kopię należy przedłożyć opiekunowi praktyk. Wykonywana praca powinna być związana z tematyką pracy dyplomowej (jeśli tak nie jest to przynajmniej z kierunkiem studiów Dyplomanta). W przypadku zaliczania praktyki na podstawie wykonywanej pracy proszę o wcześniejszy kontakt z opiekunem praktyk.

dr inż. Mirosław Szczepanik
opiekun praktyk  dyplomowych


 

 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie