Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki
  
Wydział Mechaniczny Technologiczny
   Politechnika Śląska

 Strona głównaWyniki i ocenyPrzedmiotyPliki do pobraniaKontaktAdministrator
Icon Struktura Katedry
Icon Pracownicy
Icon Oferta współpracy
Icon Z życia Katedry
Icon Nasi absolwenci
Icon Wirtualny spacer
Icon Na wesoło
Dydaktyka
Icon Specjalności
Icon Przedmioty
Icon Wyniki i oceny
Icon Pliki do pobrania
Icon Prace dyplomowe
Icon Studenckie Koło Metod Komp. Mechaniki
Icon Studenckie Koło Mechaniki Eksperymentalnej "STRESS"
Icon Podręczniki i skrypty
Icon Praktyki studenckie
Działalność naukowa
Icon Profil naukowy
Icon Przykłady badań eksperymentalnych i analiz numerycznych
Icon Projekty badawcze
Icon Konferencje naukowe
Icon Rozprawy doktorskie
Icon Wybrane zagadnienia
Icon
 

 

Statystyka matematyczna i planowanie eksperymentu

Kierunek: Mechatronika
Rodzaj studiów i semestr: stacjonarne I st. sem. V
Punkty ECTS: 3
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak , dr hab. inż. Jerzy Mendakiewicz, dr inż. Marek Jasiński, dr inż. Grażyna Kałuża, dr inż. Marek Paruch, mgr inż. Jolanta Dziatkiewicz, mgr inż. Łukasz Turchan


J. Graunt: „Wnikliwa analiza liczb prowadzi do ukazania prawidłowości rządzących zjawiskami, przy założeniu, że jest rozpatrywana w dużej masie”.


Opis przedmiotu

Statystyka zajmuje się sposobami gromadzenia danych liczbowych oraz ich analizą
i interpretacją. Pozwala również na modelowanie zjawisk fizycznych za pomocą, czarnej skrzynki’’, co wiąże się z poszukiwaniem związków między zmiennymi wejściowymi
i wyjściowymi. Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie metod estymacji punktowej i przedziałowej oraz wnioskowania statystycznego. Szczególny nacisk położono na metody analizy regresji i korelacji oraz zasady planowania eksperymentów. Zdobyte w ramach wykładu informacje Studenci wykorzystują na zajęciach laboratoryjnych, na których rozwiązują praktyczne zadania wykorzystując darmowe programy – Calc oraz Scilab.
 

Program przedmiotu

 • Wykład: 15 godzin w semestrze
 • Laboratorium: 15 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 • Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia: zmienna losowa dyskretna i ciągła, dystrybuanta zmiennej losowej dyskretnej i ciągłej, funkcja prawdopodobieństwa, gęstość prawdopodobieństwa, wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe.
 • Rozkłady zmiennej losowej dyskretnej: jednopunktowy, dwupunktowy, równomierny, Bernoulliego, Poissona. Rozkłady zmiennej losowej ciągłej: równomierny, normalny, wykładniczy, chi-kwadrat, gamma, t-Studenta, Weibulla, beta, F-Snedecora.
 • Estymacja punktowa i przedziałowa. Własności estymatorów. Estymacja przedziałowa (3 modele). Weryfikacja hipotez statystycznych: hipoteza, błąd I i II rodzaju, test statystyczny. Hipotezy parametryczne i nieparametryczne. Przykłady testowania hipotez statystycznych.
 • Analiza regresji i korelacji. Regresja liniowa, wnioskowanie statystyczne na bazie modelu regresji liniowej, regresja krzywoliniowa, wnioskowanie statystyczne na bazie modelu regresji krzywoliniowej. Liniowy model regresji wielokrotnej.
 • Planowanie eksperymentu. Wprowadzenie. Plany dwupoziomowe całkowite, połówkowe, ćwiartkowe – funkcja regresji związana z każdym planem. Plany trójpoziomowe – funkcja regresji. Plany D-optymalne, kompozycyjne. Przykłady planów eksperymentów.

Tematyka laboratorium

 • Wprowadzenie do Scilaba i Open Office Calc.

 • Zmienna losowa – podstawowe pojęcia.

 • Podstawowe rozkłady zmiennych losowych.

 • Teoria estymacji.

 • Testowanie hipotez statystycznych.

 • Analiza regresji.

 • Planowanie eksperymentu.


Warunki zaliczenia

 • Szczegółowe warunki podają prowadzący na zajęciach.

Literatura

 • Andrzej Stanisz, Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach
  z medycyny, tom I, Wydawnictwo StatSoft Polska, Sp. z o.o., Kraków, 1998; http://www.statsoft.pl.

 • Andrzej Stanisz, Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny, tom II, Wydawnictwo StatSoft Polska, Sp. z o.o., Kraków, 2000; http://www.statsoft.pl.

 • Tomasz Zieliński, Jak pokochać statystykę czyli STATISTICA do poduszki, Wydawnictwo StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków, 1999; http://www.statsoft.pl.

 • Paweł Kobus, Robert Pietrzykowski, Wojciech Zieliński, Statystyka z pakietem STATISTICA, Wydawnictwo Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 1998.

 • Andrzej Luszniewicz, Teresa Słaby, Statystyka stosowana, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1997.

 • Zdzisław Hellwig, Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998.

 • Andrzej Luszniewicz, Statystyka ogólna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1987.

 • Jerzy Greń, Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa, 1987.

 • Jerzy Greń, Statystyka matematyczna – modele i zadania, PWN, Warszawa, 1984.

 • Ryszard Zieliński, Wojciech Zieliński, Tablice statystyczne, PWN, Warszawa, 1990.

 • Stanisław Furdal, Modelowanie statystyczne w badaniach empirycznych, Wydawnictwo Instytutu Sportu, Warszawa, 1989.

 • Dobiesław Bobrowski, Probabilistyka w zastosowaniach technicznych, WNT, Warszawa, 1986.

 • N.R. Draper, H. Smith, Analiza regresji stosowanej, PWN, Warszawa, 1973

 • Wojciech Zieliński, Analiza regresji, Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 1998.

 • A. Welfe, Ekonometria, PWN, Warszawa, 1995.

 • C. Domański, Testy statystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1990.

 • S. Brandt, Analiza danych, PWN, Warszawa, 1998.
   


 
  Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji
  INTEREDU
  Sekcja Optymalizacji i Sterowania Komitetu Mechaniki PAN
  Sekcja Nauk Obliczeniowych KI PAN
  Studenckie Koło Naukowe Metod Komputerowych
  Programy MES do książki T. Burczyński, R.Bąk Wytrzymałość Materiałów z elementami ujęcia komputerowego (www.mes.polsl.pl)
  Strona poświęcona podręcznikowi "Badania operacyjne. Teoria i zastosowania."
  Konferencja EUROGEN2009
  Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki
  DSMCM Grid Team
  Centrum Doskonałości AI-METH
  Konferencja AI-METH
  Strona główna Politechniki Ślaskiej
  Strona główna Wydziału MT
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Poczta na polsl.pl
 Dodaj nowe łącze
Aktualnie nie ma żadnych nadchodzących wydarzeń. Aby dodać nowe wydarzenie, kliknij przycisk Dodaj nowe wydarzenie poniżej.
 Dodaj nowe wydarzenie