Logo Strona główna   Dokumenty KWMiMKM   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl

Teoria plastyczności i mechanika pękania  
 
Program przedmiotu
Tematyka wykładów
Warunki zaliczenia
Literatura
Sylabusy w formacie PDF
 
 
 
 
 
 
Icon

 

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalność: MB4
Semestr: VIII
Punkty ECTS: 3
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Piotr Fedeliński, Prof. Pol. Śląskiej
Prowadzący:
dr hab. inż. Piotr Fedeliński, Prof. Pol. Śląskiej


Program przedmiotu

 • wykład: 30 godzin w semestrze

Tematyka wykładów

 1. Model materiału idealnie plastycznego
  Uplastycznienie materiału – wyraźna i umowna granica plastyczności
 2. Warunki plastyczności – powierzchnie plastyczności
  Warunek plastyczności Hubera-Misesa i Treski
  Interpretacja graficzna i porównanie warunku plastyczności Hubera-Misesa i Treski
  Weryfikacja doświadczalna warunków plastyczności
 3. Prawa plastycznego płynięcia – potencjał plastyczny
  Stowarzyszone prawo płynięcia z warunkiem plastyczności Hubera-Misesa i Treski
 4. Model materiału plastycznego ze wzmocnieniem
  Wzmocnienie izotropowe
  Wzmocnienie anizotropowe – efekt Bauschingera
  Wzmocnienie kinematyczne
  Wzmocnienie mieszane
 5. Wprowadzenie do mechaniki pękania
  Pękanie kruche i ciągliwe
  Krzywa wzrostu pęknięcia i wytrzymałości pozostającej
  Metody projektowania: bezpieczne działanie, tolerancja zniszczenia, bezpieczne zniszczenie
  Sposoby zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem
 6. Podstawy mechaniki pękania
  Współczynnik spiętrzenia naprężeń
  Metoda Griffitha określania naprężenia krytycznego
  Postacie deformacji pęknięcia
  Naprężenia i przemieszczenia dla I i II sposobu obciążenia pęknięcia
 7. Uplastycznienie materiału w otoczeniu wierzchołka pęknięcia
  Zgrubne oszacowanie strefy uplastycznienia
  Metoda Irwina określania długości strefy uplastycznienia
  Metoda Dugdale’a określania długości strefy uplastycznienia
  Kształt strefy uplastycznienia
 8. Bilans energii ciała z pęknięciem
  Współczynnik uwalniania energii
  Interpretacja graficzna bilansu energii
  Zależność między współczynnikiem uwalniania energii i współczynnikiem intensywności naprężeń
  Określenie współczynnika intensywności naprężeń na podstawie zmiany podatności
 9. Doświadczalne badanie odporności materiałów na pękanie
  Krytyczny współczynnik intensywności naprężeń
  Krytyczne rozwarcie wierzchołka szczeliny
 10. Zmęczeniowy wzrost pęknięcia
  Krzywa wzrostu pęknięcia zmęczeniowego
  Wzór Parisa i Formana
  Wpływ zmienności obciążenia i środowiska
  Określenie wzrostu pęknięcia zmęczeniowego przy stałej amplitudzie – metoda analityczna i numeryczna
 11. Metody określania współczynników intensywności naprężeń (WIN)
  Metoda superpozycji
  Metoda lokalnego rozkładu naprężeń
  Określenie współczynników intensywności naprężeń metodą numeryczną na podstawie przemieszczeń i naprężeń – metoda ekstrapolacji, elementy ćwiartkowe
  Określenie współczynnika uwalniania energii metodą numeryczną
  Określenie J-całki niezależnej od konturu całkowania metodą numeryczną

Warunki zaliczenia

 • Wykład – sprawdziany pisemne
 • Egzamin: ustny


Ocena końcowa: 0.5 wykład+0.5 egzamin


Literatura

 1. Skrzypek J., Plastyczność i pełzanie. Teoria, zastosowania, zadania. PWN, Warszawa, 1986.
 2. Bednarski T., Mechanika plastycznego płynięcia w zarysie, PWN, Warszawa, 1995.
 3. Neimitz A., Mechanika pękania. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 1998.
 4. Bochenek A., Elementy mechaniki pękania. Podręcznik dla materiałoznawców. Wyd. Pol. Częstochowska, Częstochowa, 1998.
 5. Gołaski L., Elementy doświadczalnej mechaniki pękania, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1992.
 6. Seweryn A., Metody numeryczne w mechanice pękania, Biblioteka Mechaniki Stosowanej, Seria A. Monografie, PAN IPPT, Warszawa, 2003.
 7. Broek D., Elementary engineering fracture mechanics. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht-Boston-Lancaster, 1987.

Skok do początku strony