Prawa i obowiązki czytelnika, zasady korzystania ze zbiorów

 1. Prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych poza obręb biblioteki przysługuje:
  1. studentom, doktorantom i pracownikom Politechniki Śląskiej
  2. studentom państwowych uczelni województwa śląskiego, z którymi podpisano stosowną umowę, pracownikom tych uczelni na podstawie rewersu międzybibliotecznego lub po wpłaceniu kaucji
  3. innym osobom zameldowanym na stałe w województwie śląskim, pod warunkiem wpłacenia kaucji
 2. Kaucja:
  1. wysokość kaucji jest ustalana każdorazowo przez Kierownika wypożyczalni, nie może być jednak niższa od kwoty minimalnej podanej w załączniku do Regulaminu
  2. kaucja jest zwracana po terminowym zwrocie książek
  3. za każdy rozpoczęty dzień poza terminem zwrotu książek potrąca się z kaucji opłatę zgodną z załącznikiem Regulaminu
 3. Prawo do wypożyczania uzyskuje się po:
  1. dokonaniu zapisu do Biblioteki i szczegółowym zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu
  2. podpisaniu zobowiązania o przestrzeganiu wszystkich przepisów zawartych w Regulaminie
 4. Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Biblioteki jest:
  1. dla studentów Politechniki Śląskiej w Katowicach – ważna legitymacja studencka
  2. dla studentów innych uczelni – karta biblioteczna
  3. dla pracowników Politechniki Śląskiej – karta biblioteczna
 5. Zapisu do Biblioteki można dokonać po przedłożeniu:
  1. przez studentów Politechniki Śląskiej w Katowicach – dowodu osobistego i legitymacji studenckiej
  2. przez studentów innych uczelni – dowodu osobistego i indeksu z wbitą pieczątką z macierzystej biblioteki
  3. przez pracowników Politechniki Śląskiej – na podstawie odpowiedniego zaświadczenia i dowodu osobistego; przez pracowników innych państwowych uczelni województwa śląskiego oraz inne osoby zameldowane na stałe w województwie śląskim – dowodu osobistego
 6. Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się:
  1. zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych
  2. dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych Czytelni
  3. słowników, encyklopedii, bibliografii, informatorów, przewodników i map
  4. wydawnictw albumowych
  5. gazet i czasopism
 7. Zasady wypożyczania książek:
  1. pracownicy – 20 książek na okres 1 roku
  2. doktoranci studiów dziennych Politechniki Śląskiej – 20 książek na okres 1 roku
  3. doktoranci studiów zaocznych Politechniki Śląskiej – 10 książek na okres 5 miesięcy
  4. studenci Politechniki Śląskiej – 15 książek na okres 5 miesięcy
  5. słuchacze studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej – 5 książek na okres 3 miesięcy - po wpłaceniu kaucji
  6. czytelnicy z innych uczelni państwowych w aglomeracji śląskiej (Uniwersytet Śląski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, AWF Katowice, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Muzyczna w Katowicach) – 5 książek na okres 1 miesiąca
  7. czytelnicy spoza uczelni - 3 książki na okres 2 tygodni - po wpłaceniu kaucji
 8. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu książki lub prolongaty terminu zwrotu:
  1. prolongatę można uzyskać jeżeli książka nie została zamówiona przez innego czytelnika
  2. przy prolongacie należy okazać wypożyczoną książkę
  3. dopuszczalna jest 3-krotna prolongata poprzez system WWW OPAC
  4. w razie przekroczenia terminu zwrotu książki konto czytelnika zostaje zablokowane
  5. za nie zwrócone w terminie książki Biblioteka pobiera od wszystkich grup czytelników opłatę za każdy rozpoczęty (roboczy) dzień zwłoki – według stawki określonej w załączniku Regulaminu
  6. Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu książki przed upływem regulaminowego terminu zwrotu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu – dotyczy to pozycji szczególnie poczytnych
 9. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie wypożyczonej książki oraz za wszelkie jej uszkodzenia, stwierdzone podczas zwrotu (podkreślenia, adnotacje, uszkodzenia mechaniczne, brak stron itp.) – nie zgłoszone przez czytelnika w chwili wypożyczenia. W takim przypadku czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z Bibliotekarzem do:
  1. odkupienia identycznej pozycji i pokrycie kosztów ponownego włączenia dzieła do księgozbioru
  2. pokrycia kosztów oprawy uszkodzonej książki – według stawki podanej w załączniku Regulaminu
  3. przekazania Bibliotece innych książek o tematyce i wartości uzgodnionej z Kierownikiem Biblioteki
 10. Aby otrzymać pieczątkę na karcie obiegowej konieczne jest:
  1. zwrócenie wszystkich wypożyczonych książek – stanowiących obciążenie konta bibliotecznego
  2. przedłożenie indeksu z wbitymi pieczątkami – potwierdzającymi brak obciążenia konta czytelnika – z innych Bibliotek, w których prawo do korzystania ze zbiorów czytelnik nabył w trakcie studiów
  3.  

   Załącznik do Regulaminu stanowi Cennik, dostępny tutaj