O

Historia Katedry

 

    roku 1945 powstał na Wydziale Elektrycznym Zakład Maszyn Elektrycznych, przekształcony później w Katedrę Maszyn Elektrycznych, której pierwszym organizatorem i kierownikiem był prof. dr inż. Władysław Kołek. Zakład działał początkowo w składzie kilku osób i otrzymał pomieszczenia przy ówczesnej ul. Katowickiej 10, w gmachu przedwojennego kompleksu budynków gimnazjum prowadzonego przez siostry zakonne. Katedra, prowadząc działalność dydaktyczną i naukową, nawiązała od zarania ścisłą współpracę z zakładami przemysłu i energetyki. Współpraca ta pozwoliła m.in. na uruchomienie laboratorium dydaktycznego i badawczego opierając się na urządzeniach przekazanych przez przemysł elektromaszynowy regionu śląskiego. Laboratorium to powstało w byłej auli gimnastycznej po zbudowaniu w niej fundamentów do stanowisk elektromaszynowych.

 o przejściu prof. W. Kołka do AGH w Krakowie w roku 1955, kierownictwo Katedry objął prof. mgr inż. Karol Morsztyn, były dyrektor Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn Elektrycznych, później rektor Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Katowicach.
W roku 1956 po przejściu prof. K. Morsztyna na stanowisko dyrektora Głównego Instytutu Elektrotechniki w Warszawie, kierownikiem Katedry Maszyn Elektrycznych został prof. mgr inż. Zygmunt Gogolewski. Katedra w następnych latach w składzie kilkunastu osób była silną jednostką naukowo-dydaktyczną, z rozbudowaną bazą laboratoryjną. Prof. Z. Gogolewski był kierownikiem Katedry Maszyn Elektrycznych aż do przejścia na emeryturę. W roku 1966 kierownikiem Katedry Maszyn Elektrycznych został doc. dr hab. inż. Władysław Paszek. W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych Katedrę Maszyn Elektrycznych włączono w roku 1966 do Katedry Technologii i Metrologii Elektrycznej, przemianowanej w roku 1971 na Instytut Metrologii i Maszyn Elektrycznych, kierowany przez prof. M. Plucińskiego. W ramach Instytutu działał Zespół Maszyn Elektrycznych grupujący pracowników byłej Katedry Maszyn Elektrycznych. W roku 1973 z Instytutu Metrologii i Maszyn Elektrycznych został wyodrębniony Zakład Maszyn Elektrycznych, którego kierownikiem został prof. dr hab. inż. Władysław Paszek.

            

    roku 1979 Katedra uzyskuje, sfinansowany przez przemysł elektromaszynowy, budynek obejmujący m. in. duże laboratorium badawcze, kilka laboratoriów dydaktycznych, kilka sal do ćwiczeń audytoryjnych, warsztat mechaniczny, zaplecze techniczne i naukowo-dydaktyczne. W 1980 roku Zakład Maszyn Elektrycznych został przemianowany na Instytut Maszyn i Urządzeń Elektrycznych, którego dyrektorem został prof. dr hab. inż. Władysław Paszek.

   roku 1982, 1985, 1995 i 2001 Katedra była organizatorem Sympozjów Maszyn Elektrycznych. Prof. zw. dr hab. inż. Władysław Paszek, dr hab. inż., prof. Pol. Śl. Władysław Mizia oraz dr hab. inż., prof. Pol. Śl. Aleksander Żywiec byli członkami Komitetu Organizacyjnego Sympozjum.
W latach 1981-1984 oraz 1985-1990 prof. Mizia pełni funkcję dziekana Wydziału Elektrycznego.

               

    roku 1994, w wyniku reorganizacji uczelni powstała Katedra Maszyn i Urządzeń Elektrycznych. Po odejściu prof. Władysława Paszka na emeryturę, kierownictwo Katedry objął prof. Władysław Mizia.

   czerwcu 2000 roku w Katedrze zorganizowano uroczystą Sesję Naukową z okazji Jubileuszu 75-lecia prof. Władysława Paszka. Wzięło w niej udział ok. 200 osób z krajowych uczelni technicznych, z PAN, z zakładów przemysłowych i innych instytucji.

   sierpniu 2000 roku niespodziewanie, po krótkiej chorobie, zmarł prof. Władysław Mizia. Był pracownikiem Uczelni od 1962 r. Miał 61 lat. Nowym kierownikiem Katedry został wybrany dr hab. inż. Aleksander Żywiec, profesor Politechniki Śląskiej.

  kwietniu 2004 r., w wieku 65 lat, umiera prof. Aleksander Żywiec. Od 1961r. pracował nieprzerwanie w Politechnice Śląskiej przechodząc kolejne szczeble kariery dydaktycznej i naukowej. Nowym kierownikiem Katedry został dr hab. inż. Bronisław Drak, profesor Politechniki Śląskiej.

  październiku 2004 niespodziewanie umiera w wieku 79 lat prof. Władysław Paszek, wieloletni Dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Elektrycznych, inspirator budowy budynków Instytutu, wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków, promotor ponad 40 rozpraw doktorskich pracowników z różnych uczelni i z przemysłu. 20 grudnia 2005r. odbyła się uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora.

  lutym 2008 roku umiera dr hab. inż. Jerzy Kudła (58 lat), pełniący funkcję Zastępcy Kierownika Katedry.

  kład osobowy pracowników naukowo-dydaktycznych na przestrzeni lat ulegał zmianie. Do innych uczelni technicznych lub innych jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej przeszli: prof. dr inż. Władysław Kołek, doc. dr inż. Stanisław Bednarek (1955 r.), prof. dr hab. inż. Arkadiusz Puchała (1960 r.), prof. dr inż. Henryk Kowalowski (1964 r.), prof. Antoni M. Plamitzer (1964 r.), dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, prof. Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Piotr Wach (1971 r.), prof. dr hab.inż. Tadeusz Glinka (1985 r.), prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński (1997 r.). Wielu pracowników naukowo-dydaktycznych przeszło do pracy zawodowej w przemyśle.

  adra nauczycieli akademickich wywodzi się głównie spośród absolwentów Wydziału Elektrycznego naszej Uczelni, po ukończeniu specjalności Maszyny i Urządzenia Elektryczne. Większość kadry podjęła pracę w Katedrze bezpośrednio po ukończeniu studiów, a następnie odbyła staże naukowe w kraju lub za granicą, staże przemysłowe, konieczne dla zdobycia praktycznych umiejętności technicznych oraz ukończyła kursy pedagogiczne.

O d 1 września 2009 roku Katedra Maszyn i Urządzeń Elektrycznych została połączona z Zakładem Inżynierii Elektrycznej w Transporcie tworząc nowy Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie wchodzący w skład Instytutu Elektrotechniki i Informatyki na Wydziale Elektrycznym. Kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. inż. Marian Pasko. We wrześniu 2011 roku w sali seminaryjnej Zakładu otwarto galerię kierowników obu połączonych jednostek od początku ich powstania (galeria portretów).