KATEDRA GEOMECHANIKI, BUDOWNICTWA
PODZIEMNEGO I ZARZĄDZANIA OCHRONĄ POWIERZCHNI

ZESPÓŁ GEOMECHANIKI I GEOTECHNIKI

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
W GLIWICACH

 

LABORATORIUM MECHANIKI SKAŁ

(założone w 1975 r.)

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A, tel./fax: 32 237 12 38

e-mail: henryk.kleta@polsl.pl

 

KOMPLEKSOWE PRACE BADAWCZE

W DZIEDZINIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SKAŁ,

ZACHOWANIA SIĘ GÓROTWORU

W SĄSIEDZTWIE WYROBISK PODZIEMNYCH

I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM ZE STRONY GÓROTWORU

 

 

Laboratorium Mechaniki Skał Katedry Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Politechniki Śląskiej jest częścią Zespołu Geomechaniki i Geotechniki. Laboratorium Mechaniki Skał prowadzi prace badawcze nad odkształceniowymi i wytrzymałościowymi własnościami skał i spękań w skałach oraz zachowaniem się górotworu w otoczeniu wyrobisk podziemnych. Prace te służą potrzebom projektowania wyrobisk i ich obudowy oraz prognozowania i zapobiegania deformacyjnym i dynamicznym przejawom ciśnienia górotworu.

 

Na Laboratorium Mechaniki Skał składa się sześć pracowni:

Pracownia badań wysokociśnieniowych

Pracownia badań reologicznych

Pracownia badań serwosterowanych

Pracownia fraktografii

Pracownia modelowania numerycznego w geomechanice

Pracownia przygotowania próbek

 

Laboratorium Mechaniki Skał specjalizuje się w dziedzinie równań stanu, warunków stanu granicznego i stałych materiałowych skał, mechaniki i zwiastunów kruchego pękania, zachowania się skał w warunkach wysokich ciśnień, zdolności do gromadzenia energii sprężystej, zachowania się w stanie pokrytycznym i tąpliwości skał, pełzania i własności reologicznych skał, tarcia w skałach, anizotropii mechanicznych własności skał, struktury geometrycznej powierzchni ścianek spękań w skałach, mechaniki spękanych ośrodków skalnych, stanu naprężenia i przemieszczenia górotworu w sąsiedztwie wyrobisk, deformacji górotworu i powierzchni terenu pod wpływem eksploatacji górniczej, geomechanicznych podstaw projektowania obudowy i utrzymywania wyrobisk, zapobiegania zagrożeniom ze strony górotworu.

    Wykonując badania na potrzeby przemysłu Laboratorium Mechaniki Skał opracowuje ekspertyzy i opinie naukowe, formułuje zalecenia i wytyczne w zakresie przewidywania, zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom ze strony górotworu przy wykonywaniu wyrobisk, eksploatacji złóż surowców mineralnych oraz wznoszeniu i utrzymywaniu budowli podziemnych.

    W Laboratorium Mechaniki Skał prowadzone są również zajęcia dydaktyczne ze studentami siedmiu specjalności na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

 

Pracownicy

Tematyka badań

Aparatura badawcza i programy komputerowe

Księgozbiór

Publikacje

Prace badawcze z cyklu BK

Prace badawcze z cyklu BW

Prace dla przemysłu

Międzyresortowe przedsięwzięcia badawcze

Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Międzynarodowe projekty badawcze

Prace doktorskie

Długoterminowe staże naukowe w L.M.S.

Seminaria, wykłady i kursy

Konferencje Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał

Tematyka zajęć laboratoryjnych ze studentami

Ćwiczenia projektowe ze studentami

Kolekcja kaset video i płyt DVD

Komputerowe programy edukacyjne

Książki, po które często sięgamy

Czasopisma, do których często zaglądamy

Wykaz czasopism punktowanych z listy MNSzWiT

Oferta wymiany książek

Połączenia z innymi stronami domowymi

Bieżące informacje dla studentów
H. Kleta

G. Smolnik

P. Jarczyk

Współpraca europejska w dziedzinie edukacji

Zaproszenie do Koła Naukowego

Downloads

Międzynarodowe sympozja mechaniki skał

ISRM Geotechnical Curriculum Guide

[Strona główna Katedry GBPiZOP]

 

Ostatnia modyfikacja: 27 grudnia 2014 r.