Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Mineralogia i petrografia
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon

Nr 19. Mineralogia i petrografia

Specjalność:        Przeróbka kopalin stałych i marketing

Kierunek:            Górnictwo i Geologia

Studia stacjonarne – jednolite magisterskie

 

Semestr

W

Ć

L

P

S

IV

15

-

30

-

-

V

15

-

30

-

-

VI

15

-

15

-

-

 

Treść wykładów

Semestr IV

Pojęcia podstawowe; minerał, skała, krystalografia i krystalochemia minerałów. Własności fizyczne i chemiczne minerałów. Podział genetyczny i chemiczny minerałów; minerały skałotwórcze skał magmowych; budowa krystalochemiczna, procesy wietrzenia, udział w skałach. Procesy magmowe i pomagmowe. Skały magmowe; klasyfikacje, petrografia skał, własności techniczne, występowanie w Polsce i wykorzystanie. Procesy hipergeniczne. Minerały skał osadowych; podział genetyczny, własności chemiczne i fizyczne, występowanie w skałach, praktyczne znaczenie. Skały piroklastyczne i okruchowe – petrografia, występowanie w Polsce i wykorzystanie. Skały osadowe: ilaste, pochodzenia chemicznego i organicznego. Metamorfizm: czynniki metamorfizmu, rodzaje, strefy. Skały metamorficzne; geneza, podział, skład mineralno-chemiczny, występowanie w Polsce i wykorzystanie. Klasyfikacja surowcowa minerałów.

Semestr V

Podstawowe wiadomości z geologii złóż i rozmieszczenia pierwiastków w skorupie ziemskiej, systematyka złóż. Mineralogia i petrografia rud żelaza, występowanie złóż rud Fe na terenie Polski, budowa geologiczna i budowa złoża. Mineralogia i petrografia rud uszlachetniaczy stali, występowanie złóż na terenie Polski. Minerały miedzi, ich własności, zachowanie się w strefie utleniania, występowanie rud Cu na terenie Polski, geneza i budowa geologiczna złoża, pierwiastki towarzyszące rudom miedzi. Minerały cynku i ołowiu, ich własności, zachowanie się w strefie utlenienia, występowanie rud Zn-Pb na terenie Polski, geneza i budowa geologiczna złóż, pierwiastki towarzyszące kruszcom. Minerały Cd, Sn, Co, Hg, ich własności i złoża. Złoża, minerały i własności rud metali kolorowych. Złoża, minerały i własności rud metali szlachetnych. Złoża, minerały i własności rud pierwiastków promieniotwórczych. Kopaliny chemiczne, ich występowanie na terenie Polski, budowa i geneza tych złóż.

Semestr VI

Przedmiot, cele i petrografii węgla. Geneza węgla- warunki geologiczne kształtujące jakość węgla; faza biochemiczna, faza geochemiczna, stadia uwęglenia. Główne wskaźniki chemiczne i fizyczne charakteryzujące jakość węgla: analiza elementarna, techniczna, wskaźniki własności koksowniczych. Torf- roślinność torfotwórcza, typy rodzaje, gatunki torfów, stopień rozkładu torfu, budowa mikroskopowa szczątków roślinnych, domieszki mineralne. Torfy w Polsce. Węgiel brunatny – podział makroskopowy, litotypy węgla brunatnego, krajowe klasyfikacje makropetrograficzne, klasyfikacja macerałów, i ich charakterystyka mikroskopowa, mikrolitotypy, domieszki mineralne w węglu brunatnym. Węgiel brunatny w Polsce. Węgiel kamienny – litotypy węgla kamiennego, klasyfikacja macerałów i ich charakterystyka mikroskopowa i technologiczna, domieszki mineralne w węglu kamiennym, mikrolitotypy i karbomineryty. Własności technologiczne węgla kamiennego – zmiany wskaźników chemiczno technologicznych w procesie uwęglenia klasyfikacje technologiczne węgla. Węgiel kamienny w Polsce. Metody badań węgla – analiza macerałów, mikrolitotypów, karbominerytów, analiza kombinowana, pomiary zdolności odbicia światła witrynitu, pomiary fluorescencji.

 

Treść laboratorium

Semestr IV

Krystalografia – elementy symetrii w kryształach, układy krystalograficzne. Identyfikacja minerałów na podstawie cech zewnętrznych – makroskopowa. Budowa mikroskopu polaryzacyjnego do badań w świetle przechodzącym. Metodyka badań cech mikroskopowych minerałów i ich identyfikacja. Rozpoznawanie makroskopowe i mikroskopowe skaleni. Rozpoznawanie makroskopowe skał magmowych. Rozpoznawanie mikroskopowe skał magmowych. Rozpoznawanie makroskopowe skał okruchowych i ilastych. Rozpoznawanie mikroskopowe skał okruchowych i ilastych. Rozpoznawanie makroskopowe i mikroskopowe skał pochodzenia chemicznego i organicznego. Rozpoznawanie makroskopowe i mikroskopowe skał towarzyszących pokładom węgla. Rozpoznawanie makroskopowe skał metamorficznych.

Semestr V

Diagnostyka minerałów – metody badawcze. Metodyka badań mikroskopowych w świetle odbitym. Makroskopowa identyfikacja minerałów rud Fe. Makroskopowa identyfikacja minerałów rud Zn-Pb. Makroskopowa identyfikacja minerałów rud Cu. Mikroskopowa identyfikacja rud uszlachetniaczy stali. Makroskopowa identyfikacja minerałów złóż solnych i innych surowców chemicznych. Oznaczanie minerałów rudnych w produktach przeróbki mechanicznej, mikroskopowa analiza koncentratów i odpadów rud Zn-PB i rud Cu. Odrabianie i zaliczenie.

Semestr VI

Opis makroskopowy i mikroskopowy torfu. Opis makroskopowy litotypów węgla brunatnego. Macerały węgla brunatnego - rozpoznawanie mikroskopowe  w świetle przechodzącym. Opis makroskopowy litotypów węgla kamiennego. Macerały węgla kamiennego – rozpoznawanie mikroskopowe w świetle odbitym. Mikrolitotypy węgla kamiennego – opis mikroskopowy w świetle odbitym.

 

LITERATURA:

Semestr IV

[1].     Chodyniecka L., Kapuściński T.: Podstawowe metody rozpoznawania minerałów
i skał. Skrypt nr 1860. Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2001

[2].     Kołodziejczyk U., Kraiński A.: Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy geologicznej. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004

[3].       Bolewski A., Kubisz J., Żabiński W.: Mineralogia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa 1990

[4].       Chodyniecka L., Gabzdyl W., Kapuściński T.: Mineralogia i petrografia dla górników. Śl. Wyd. Techn., Katowice 1993

[5].       Adamczyk Z., Nowak J.: Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich. Wyd. Pracowni Komputerowej, Gliwice 1999

[6].       Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wydawnictwo PAE, Warszawa 1993,

[7].       Bolewski A., Parachoniak W.: Petrografia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1982,

[8].       Handke M.: Krystalochemia krzemianów. AGH, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczme, Kraków 2005

 

Semestr V

[1].       A. Piestrzyński – Wybrane materiały do ćwiczeń z petrografii rud. Wyd. AGH, Kraków 1992

[2].       M. Borkowska, K. Smulikowski – Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol. Warszawa 1972.

[3].        Z. Adamczyk, Nowak J. - Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich. Wyd. Pracownia Komputerowa J. Skalmierskiego, Gliwice 1999.

[4].        L. Chodyniecka, L. Zawiślak - Mineralogia i petrografia kopalin metalicznych i chemicznych. Skrypty Uczelniane Pol. Śl.,nr 1356, Gliwice 1993.

 

Semestr VI

[1].       Gabzdyl W. Petrografia wegla. Skrypty Polit. Śląskiej nr 1184,1337, Gliwice 1984,1987

[2].       Gabzdyl W.: Geologia węgla. Skrypty Centralne 1427/2, Polit. Śląska, Gliwice,1989

[3].       Gabzdyl W.: Geologia złóż. Wyd. Polit. Śląskiej, Gliwice, 1999

[4].       Kruszewska K., Dybova- Jachowicz S.: Zarys petrologii węgla. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997

[5].       Stach E.: Stach’s Textbook of Coal Petrology. Gebrűder Borntraeger, Berlin Stuttgart 1975

[6].       Taylor G.H.: Organic Petrology, Gebrűder Borntraeger, Berlin Stuttgart 1998

[7].       The new inertinite classification (ICCP System 1994), International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP), Fuel, Mar 2001

[8].       The new vitrinite classification (ICCP System 1994), Fuel, Apr 1998

[9].       Sy´korova´a, W. Pickelb,*, K. Christanisc, M. Wolf d, G.H. Taylore, D. Floresf Classification of huminite—ICCP System 1994, International Journal of Coal Geology 62 (2005) 85– 106

 

Autor:

dr inż. Iwona Jonczy

dr Zdzisław Adamczyk

dr Joanna Komorek