Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Podstawy chemii wzbogacania kopalin
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon

Nr 20. Podstawy chemii wzbogacania kopalin

Specjalność:        Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

Kierunek:            Górnictwo i Geologia

Studia stacjonarne – jednolite magisterskie

 

Semestr

W

Ć

L

P

S

IV

30

-

45

-

-

V

30

-

30

-

-

 

Treść wykładów

Semestr IV.................................................................................................. 30 h

Atomy i cząsteczki. Pierwiastki. Budowa atomu i układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne. Reakcje chemiczne i równania chemiczne, stechiometria. Utlenianie i redukcja. Kwasy, zasady i sole. Elektrolity, dysocjacja, pH. Roztwory i ich właściwości. Woda jako ośrodek w procesach wzbogacania kopalin. Szybkość reakcji chemicznych, wpływ stężenia i temperatury, równowaga chemiczna. Przegląd właściwości pierwiastków, ich związków i ich zastosowanie. Układy dyspersyjne, koloidy. Podstawy elektrochemii; potencjały półogniw, szereg elektrochemiczny metali, ogniwa galwaniczne, elektroliza. Zarys chemii organicznej. Wybrane grupy związków organicznych: węglowodory, alkohole, kwasy organiczne, aminy, tiole, polimery.

 

Semestr V.................................................................................................. 30 h

Ogólna charakterystyka termodynamiczna i molekularna powierzchni. Granica faz. Energia powierzchniowa, napięcie powierzchniowe. Oddziaływanie międzycząsteczkowe i oddziaływanie między układami makroskopowymi. Powierzchnia cieczy. Adsorpcja na granicy ciecz-gaz. Związki powierzchniowo czynne: budowa, klasyfikacja, właściwości roztworów związków powierzchniowo czynnych, zastosowanie w procesach przeróbczych. Piany i pianotwórczość. Emulsje: typy emulsji, trwałość emulsji, emulgatory. Powierzchnia ciał stałych, adsorpcja na powierzchni ciał stałych. Izoterma adsorpcji, wpływ rożnych czynników na proces adsorpcji. Zwilżalność, ciała hydrofobowe i hydrofilowe, wpływ adsorpcji związków powierzchniowo czynnych na zwilżalność. Równowagowy kąt zwilżania. Zjawiska elektryczne na granicach faz ciało stałe-roztwór. Budowa elektrycznej warstwy podwójnej, potencjał powierzchniowy, potencjał elektrokinetyczny. Potencjał ładunku zerowego, metody pomiaru dla minerałów, znaczenie dla procesu adsorpcji. Układy dyspersyjne: stabilność koloidów liofilowych i liofobowych, zawiesiny, analiza sedymentacyjna. Minerały ilaste. Koagulacja i flokulacja, koagulanty i flokulanty. Zastosowanie koagulacji i flokulacji w procesach przeróbczych, selektywna flokulacja zawiesin. Lepkość układów dyspersyjnych, właściwości reologiczne.

 

Treść ćwiczeń

Ćwiczenia laboratoryjne

            Semestr IV.....................................….......................................................... 45 h

Ogólne zasady BHP w pracowniach chemicznych, postępowanie z substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi – karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. System zbierania odpadów w laboratoriach. Obliczenia stechiometryczne. Obliczanie stężeń roztworów. Reakcje redoks. Wyznaczanie stężeń roztworów – alkalimetria i acydymetria. Oznaczanie twardości wody Elementy analizy jakościowej. Klasyfikacja połączeń nieorganicznych. Działanie podstawowych kwasów i zasad na metale. Zachowanie się metali w roztworach wodnych ich soli. Potencjały elektrod. Ogniwa galwaniczne. Korozja metali. Elektroliza.

 

            Semestr V.....................................…........................................................... 30 h

Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy i roztworów zbieraczy i pieniaczy flotacyjnych. Wpływ stężenia detergentów na napięcie powierzchniowe cieczy. Pomiar kąta zwilżania ciał stałych. Badanie trwałości pian. Emulsje: badanie typu i stabilności emulsji. Flokulacja zawiesin. Analiza sedymentacyjna. Wyznaczanie lepkości cieczy jednorodnej. Wyznaczacie lepkości cieczy zawiesinowej. Pomiar pH roztworów wodnych. Pomiar przewodności elektrolitycznej. Wyznaczanie gęstości minerałów w postaci proszków metoda piknometryczną. Ćwiczenia obliczeniowe.

 

LITERATURA:

[1].    Sablik J.: Fizykochemiczne właściwości powierzchniowe węgli kamiennych, GIG, Katowice, 2007

[2].    Drzymała J.: Podstawy mineralurgii, Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001

[3].    Ślączka A., Kujawska M.: Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych i materiały do wykładów http://dydaktyka.polsl.pl/rg5/slaczka/chem

[4].    Instrukcje stanowiskowe dostępne w laboratorium.

[5].    Cygański A.: Obliczenia w chemii analitycznej, WNT, Warszawa, 2000

[6].    Smolik M.: Nieorganiczna analiza jakościowa, Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych, Skrypt Nr 2169, Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 1999

[7].    Cygański A.: Podstawy metod elektroanalitycznych, WNT, Warszawa, 1999

[8].      Dutkiewicz E.T.: Fizykochemia powierzchni, WNT, Warszawa, 1998

[9].    Kukuła M., Sikora B., Sosnowski R., Chemia fizyczna ćwiczenia laboratoryjne, Skrypt Nr 1881, Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 1995

[10].    Pajdowski L.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1985 r.

[11].    Sobieraj S., Ślączka A.: Wybrane zagadnienia z fizykochemii wzbogacania kopalin, Skrypt nr 1181, Pol. Śl., Gliwice, 1984

[12].    Bielański A.: Chemia ogólna i nieorganiczna

[13].    Jasińska B.: Chemia ogólna” Wyd. AGH Kraków 1980

[14].    Janiczek S.: Wybrane zagadnienia z chemii stosowanej dla górników, Pol. Śl. Gliwice 1971

[15].    Laskowski J.: Chemia fizyczna w procesach mechanicznej przeróbki kopalin, Wyd. „Śląsk”, Katowice, 1969

 

 

Autor:        dr inż. Monika Kujawska