Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Pobieranie próbek i kontrola procesów technologicznych
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon

Nr 21 - Pobieranie próbek i kontrola procesów technologicznych

Specjalność:        Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

Kierunek:            Górnictwo i Geologia

Studia stacjonarne – jednolite magisterskie

 

 

Semestr

W

Ć

L

P

S

IV

30

-

45

-

-

 

Treść wykładów

 

              Semestr IV ………………………………………………………30 h

            Cele i zadania pobierania próbek kopalin. Pojęcia zasadnicze pobierania próbek kopalin (próbki pierwotne, ogólne, jednostko­we), Rodzaje próbek - podziały próbek ze względu na pochodze­nie, przeznaczenia i sposób pobrania. Technika pobierania próbek z calizny i urobku; próbki okruchowe, punktowe, bruzdowe, zdzierkowe, z otworu wiertniczego, urobkowe, wielocząsteczkowe, kwartowane. Mechanizacja procesu pobierania próbek kopalin; urządzenia do pobierania próbek stałych i ciekłych. Rozkłady prawdopodobieństwa charakterystycznych cech kopaliny w prób­kach. Zagadnienie optymalizacji opróbowania. Ciężary próbek węgla i rud przeznaczonych do analizy chemicznej,. Wielkość próbki przeznaczone do analizy granulometrycznej. Ciężary próbek do oznaczania zawartości podziarna i nad­ziarna. Wielkość próbki przeznaczonej do analizy w cieczach ciężkich. Schematy przygotowania próbek węgla i rud. Kon­trola techniczna w zakładzie przeróbczym: kontrola ilościowa i jakościowa nadawy. Kontrola ilościowa i jakościowa produktu wzbogacania; kontrola procesu technologicznego. Systemy zapewniania jakości ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004.

 

Treść laboratorium

 

              Semestr IV .............................................................................45 h

 

              Pomniejszanie i przygotowanie prób - metody roczne i mecha­niczne. Stopień niejednorodności materiału wyznaczony na pod stawie analizy densymetrycznej. Błąd średni oraz dokładność pobrania próbki, współczynnik kształtu ziarn. Średnia wielkość ziarn wąskiej i szerokiej klasy ziarnowej obliczona na podstawie analizy granulometrycznej. Planowanie miejsc pobie­rania próbek w złożu, stopień niejednorodności złoża, błąd osza­cowania oraz wskaźnik zmienności pokładu. Określenie strat oraz zubożenia kopaliny podczas eksploatacji. Wyznaczanie schematów przygotowania próbek laboratoryjnych i anali­tycznych. Projektowanie systemu kontroli bieżącej i okresowej zakładu przeróbczego. Kontrola węzła technologicznego zakładu przeróbczego. Stany analityczne, symbole i wzory przeliczeniowe w analizie technicznej węgla. Oznaczenie wilgoci - wilgoć przemijająca, wil­goć węgla powietrzno-suchego, wilgoć całkowita. Oznaczenie zawartości popiołu w paliwach stałych. Wyznaczenie zawartości substancji mineralnej w węglu kamiennym. Oznaczenie ciepła spala­nia i wartości opałowej paliw stałych, paliwo umowne. Ozna­czanie zawartości piasku w produktach handlowych węgla. Oznacza­nie rozmywalności skał karbońskich.

 

              LITERATURA:

[1] Kozub J. – Techniczna kontrola jakości węgla w kopalniach., Wyd. „Śląsk” 1963

[2] Mielecki T. – Wiadomości o badaniu i własnościach węgla., Wyd. „Śląsk” 1968

[3] Olszówka J. – Zasady kontroli jakości węgla., Wyd. „Śląsk” 1972

[4] Polskie Normy dot. badań chemicznych i technologicznych węgla.

 • PN-90/G-04502. Węgiel kamienny i brunatny. Metody pobierania i przygotowania próbek do badań laboratoryjnych,
 • PN-91/G-04510. Paliwa stałe. Symbole i współczynniki przeliczeniowe.
 • PN-91/G-04512. Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości popiołu metodą wagową,
 • PN-ISO 1170:2001. Węgiel i koks. Przeliczanie wyników analiz na różne stany,
 • PN-ISO 351:1999. Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej. Metoda spalania w wysokiej temperaturze,
 • PN-ISO 562:2000. Węgiel kamienny i koks. Oznaczanie zawartości części lotnych,
 • PN-56/G-04505. Węgiel kamienny. Pobieranie próbek do celów przeróbki mechanicznej,
 • PN-80/G-04511. Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci,
 • PN-81/G-04501. Węgiel kamienny. Próbki pokładowe. Pobieranie i przygotowanie do analizy chemicznej,
 • PN-81/G-04513. Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania,
 • PN-82/G-97001. Węgiel kamienny. Sortymenty,
 • PN-82/G-97002. Węgiel kamienny. Typy,
 • PN-82/G-97003. Węgiel kamienny do celów energetycznych,
 • PN-82/G-97004. Węgiel kamienny. Klasy węgla do koksowania,
 • PN-90/G-04502. Węgiel kamienny i brunatny. Metody pobierania i przygotowania próbek do badań laboratoryjnych,

 [5] Poradnik Górnika Tom V. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1976.

[6] Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Część I i II. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1984.

[7] Krukowiecki J.: Pobieranie próbek kopalin i ich badanie. T. II PWN Warszawa 1968

[8] Drogon W.: Pogląd na racjonalną kontrolę techniczną procesów technologicznych Wiadomości Górnicze 11/2001

[9] Lutyński A., Golonka J.: Urządzenie do automatycznego pobierania prób w zakładach przeróbki węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Zeszyt Górnictwo 266 z 2005r. str. 115-123

[10] Sikora T.: Przegląd urządzeń i systemów kontrolno-pomiarowych przeznaczonych głównie dla zakładów mechanicznej przeróbki węgla. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. nr 5 z 2004r. str. 25-35.

 

 

]                                                                                     Autor: mgr inż. B. Bargieła