Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Klasyfikacja
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon

Nr 25. Klasyfikacja

 

Specjalność:        Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

Kierunek:             Górnictwo i Geologia

Studia stacjonarne – jednolite magisterskie

 

Semestr

W

Ć

L

P

S

V

30

-

30

15

-

 

Treść wykładów

            Semestr V ………………………………………………………………… 30 h

Istota, rozwój i znaczenie przeróbki kopalin w przemyśle surowców mineralnych i innych gałęziach gospodarki narodowej. Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące surowców mineralnych i procesu przeróbczego, rodzaje operacji przeróbczych. Klasyfikacja i jej rodzaje. Pojęcia podstawowe. Miejsce klasyfikacji w procesie przeróbczym. Proces przesiewania, produkty, zastosowanie. Układy sit i ich charakterystyka technologiczna. Przesiewacze – podział i zastosowanie. Przesiewacze statyczne stałe i wałkowe. Przesiewacze dynamiczne wahadłowe. Dynamiczne równoważenie przesiewaczy, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przesiewacze rezonansowe. Przesiewacze wibracyjne. Ruch materiału na sicie, wskaźniki przesiewania, ich geneza i wielkości. Problemy technologiczne przesiewania na sucho i mokro. Skuteczność przesiewania, optymalna powierzchnia sita. Klasyfikacja hydrauliczna, podstawy teoretyczne procesu, technologia, wskaźniki, zastosowanie. Charakterystyka technologiczna klasyfikatorów hydraulicznych. Klasyfikacja aerodynamiczna, podstawy teoretyczne procesu, technologia, wskaźniki, zastosowanie, proces odpylania i uławiania pyłu. Charakterystyka technologiczna klasyfikatorów aerodynamicznych, odpylaczy i uławiaczy pyłu.

 

Treść laboratorium

        Semestr V ………………………….…………………………………….. 30 h

Sita – rodzaje, charakterystyka, normy sit. Charakterystyka granulometryczna materiału w ujęciu graficznym i analitycznym. Pomiary wielkości cząstek i składu ziarnowego różnymi metodami. Zapoznanie się z urządzeniami i wyposażeniem technicznym do określania składów ziarnowych materiałów. Określanie składów ziarnowych różnych materiałów na sucho i mokro. Określanie skuteczności przesiewania. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne przesiewaczy. Napędy przesiewaczy. Problemy technologiczne i maszynowe procesów klasyfikacji w zakładach przeróbczych – zajęcia wyjazdowe.

 

Treść projektu

            Semestr V …………….…………………………………………….. 15 h

Obliczanie wskaźników procesu przesiewania. Metody obliczania powierzchni sit. Projektowanie układów technologicznych sit. Obliczenia przesiewaczy. Obliczanie wskaźników technologicznych klasyfikacji hydraulicznej i aerodynamicznej.

 

LITERATURA

[1].        Banaszewski T.: „Przesiewacze” Wyd. „Śląsk” 1990

[2].        Blaschke S.: „Przeróbka mechaniczna kopalin” Wyd. „Śląsk” Katowice 1984

[3].        Nawrocki J.: „Skuteczność przesiewania i grawitacyjnego wzbogacania” Skrypt uczelniany Politechniki Śląskiej Nr 516, 1975

[4].         Sztaba K.: „Przesiewanie” Śląskie Wydawnictwo Techniczne Katowice 1993

[5].        Wodziński P.: „Przesiewanie i przesiewacze” Wydawnictwo Pol. Łódzkiej 1997

[6].        Dietrych J.: Teoria i budowa przesiewaczy. Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice 1962

[7].        Poradnik Górnika tom V. Wydawnictwo Śląsk, 1976.

[8].        Raszyński J.: „Nowe wysokowydajne przesiewacze do klasyfikacji drobnych ziarn” Mat. konferencyjne: Mechaniczna Przeróbka Kopalin i Gospodarka Odpadami w Aspekcie Ochrony Środowiska, KOMAG Szczyrk 1995

[9].          Banaszewski T.: Jachna W. – „Przesiewacze PWN do drobnej klasyfikacji i odwadniania” Mat. konferencyjne KOMEKO-2000 CMG KOMAG Gliwice

[10].    GerusT., Osoba M., Śmiejek Z.: „Kierunki rozwoju podstawowych maszyn przeróbczych” Mat. konferencyjne KOMEKO-2000, CMG KOMAG Gliwice

[11].  Wodziński P.: „Intensyfikacja procesu przesiewania” Mat. konferencyjne KOMEKO-2000, CMG KOMAG Gliwice

 

 

 

Autor: dr inż. Lucjusz Anders