Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Geomechanika i geotechnika
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 27 - Geomechanika i geotechnika
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

  
Semestr W Ć L P S
VII 1 - 1 - -

Wykład - 15 godz.

Właściwości fizyczne, mechaniczne i reologiczne skał stanowiących masyw skalny, w którym realizuje się podziemna eksploatacja złóż (3). Budowa masywu skalnego i jego wpływ na kształtowanie się środowiska przy pod­ziemnej eksploatacji złóż (2). Stateczność wyrobisk podziemnych funkcją ciśnień, obciążeń i naprężeń w ich otocze­niu (4).Rodzaje, przebieg i zasięg deformacji górotworu w nadkładzie eksploatowanego po­kładu (2). Własności cieplne i geotermodynamiczne masywu skalnego, a komfort pracy w kopal­niach podziemnych (2). Oddziaływanie deformacji powierzchni terenu i wstrząsów na obiekty przyrodnicze, budowlane, przemysłowe z zasadami ich minimalizacji (2).

Laboratorium - 15 godz.

Podstawowe własności fizyczno-mechaniczne skał (3). Wyznaczanie wytrzymałości skał na rozciąganie i zginanie (3). Ściśliwość skał (3). Własności reologiczne skał. Parametry próby pełzania (3). Podstawowe kryteria wytężeniowe. Wyznaczanie wytrzymałości skał na ściskanie. Kąt tarcia wewnętrznego skał i kohezja (3).

Literatura

1. Chudek M. i in.: Podstawy Górnictwa. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1979. 2. Chudek M.: Mechanika Górotworu. Skrypt Centralny nr 956/61. Gliwice 1981.
2. Chudek M., Exner K. i in. - "Modelowanie matematyczne i algorytmizacja procesów wy­konywania kapitalnych wyrobisk korytarzowych." Pol. Śl. 1992
3. Chudek M., Chmura K. Twardoch S. - "Geotermomechanika". Cz. I "Geotermika", cz. II "Geotermodynamika". Skrypt Pol. ŚI. nr 1617, Gliwice 1992
4. Chudek M. i in.: Studium dotyczace stanu rozpoznania tworzenia się i prognozowania de­formacji nieciągłych pod wpływem podziemnej eksploatacji złóż. Zeszyty Naukowe. Poli­technika Śląska. S. Górnictwo z. 141/1988.
5. Chudek M. i in.: Deformacje nieciągłe w obszarach górniczych. Zeszyty Naukowe. Poli­technika Śląska. S. Górnictwo z. 101/1980.
6. Chudek M.: Deformacje masywu skalnego spowodowane podziemną eksploatacja złóż pokładowych zalegających poziomo. Zeszyty Naukowe. Politechnika Śląska. S. Górnictwo z. 205/ 1992.
7. Chudek M. - "Deformacje masywu skalnego spowodowane podziemną eksploatacją złóż pokładów zalegających poziomo." ZN Pol. ŚI. s. Górnictwo z. 205, 1992