Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Procesy grawitacyjne
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 31 – Procesy grawitacyjne
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

    
Semestr W Ć L P S
VI 2 - 3 - 1
VII 3 - 3 - -

Wykład: semestr VI - 30 godz.

Metody grawitacyjne i ich miejsce wśród innych metod wzbogacania. Klasyfikacja grawitacyjnych metod wzbogacania (2).Reologiczne własności ośrodków grawitacyjnego wzbogacania i metody pomiaru parametrów reologicznych (2). Teoretyczne podstawy procesów grawitacyjnych. Swobodne opadanie ziaren w zawiesinach (2). Klasyfikacja hydrauliczna kopalin, podstawy i efektywność. Klasyfikatory hydrauliczne (3). Klasyfikacja w polu sił odśrodkowych w hydrocyklonach – teoria ruchu ziaren i budowa hydrocyklonów (3). Wpływ konstrukcyjnych, technologicznych czynników na efektywność klasyfikacji w hydrocyklonach (3). Wzbogacanie w cieczach ciężkich - definicja, podział, własności fizyczne cieczy ciężkich, podstawy fizyczne procesu i zakres zastosowania (4). Rozkład składników we frakcjach materiałów ziarnistych. Przygotowanie i regeneracja cieczy ciężkich zawiesinowych, oraz automatyczna regulacja gęstości (4). Konstrukcja i zakres zastosowania separatorów z cieczą ciężką (3). Technologia wzbogacania kopalin w cieczach zawiesinowych (4).

Wykład: semestr VII - 45 godz.

Wzbogacania w aerozawiesinach (2). Wzbogacanie w osadzarkach – fizyczne podstawy i zakres zastosowania (2). Cykle osadzania. Schematy konstrukcyjne podstawowych rozwiązań osadzarek (4). Podstawowe parametry procesu – częstość i amplituda. Zasady regulacji pracy osadzarek (2). Zastosowanie osadzarek w schematach wzbogacania kopalin (2). Teoretyczne podstawy wzbogacania w strudze wody płynącej po nachylonej powierzchni (2). Wzbogacanie na stołach koncentracyjnych – podstawy teoretyczne rozdziału (2). Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne stołów (3). Parametry technologiczne i konstrukcyjne wpływające na pracę stołów. Praktyka zastosowania stołów (2). Wzbogacanie w żłobach, parametry pracy oraz ich zastosowanie (2). Wzbogacanie w hydrocyklonach w ośrodku wodnym (2). Wzbogacanie w separatorach zwojowych – teoretyczne podstawy procesu i konstrukcji separatorów (2). Podstawowe parametry procesu i ich wpływ na efektywność pracy separatorów (2). Podstawowe schematy wzbogacania w separatorach zwojowych (2). Wzbogacanie w separatorach strumieniowych – hydrodynamiczne podstawy rozdziału (2). Konstrukcja separatorów strumieniowych; parametry ich pracy oraz zastosowanie (2). Wzbogacanie w polu sił odśrodkowych – podstawy teoretyczne procesu. Typy odśrodkowych koncentratorów i zakres ich zastosowania (2). Wzbogacanie w koncentratorach wibracyjnych (2). Wzbogacanie pneumatyczne – podstawy wzbogacania grawitacyjnego w ośrodku powietrznym (2). Schematy konstrukcyjne urządzeń i regulacja ich pracy (2) Przemywanie rud. (2).

Laboratorium: semestr VI - 45 godz.

Określenie wychodów produktów, zawartości popiołu, zawartości części palnych i ulotnionych, zawartości metalu w produktach oraz uzysku popiołu, uzysku części palnych i ulotnionych oraz uzysku metalu (3). Analiza densymetryczna dla węgla - obliczenie na jej podstawie współrzędnych krzywych wzbogacalności - krzywych Henry’ego (8). Wykreślenie kompletu krzywych Henry’ego dla węgla i ćwiczenie umiejętności posługiwania się nimi. (4). Analiza densymetryczna dla rud - obliczenie na jej podstawie współrzędnych krzywych wzbogacalności - krzywych Henry’ego (8). Wykreślenie kompletu krzywych Henry’ego dla rud i ćwiczenie umiejętności odczytu (4). Krzywa średnich wartości - krzywa Mayer’a dla węgla (3). Sumaryczna krzywa dwóch węgli (3). Krzywa średnich wartości – krzywa Mayer’a dla rud bogatych (5). Krzywa Della dla rud (4). Krzywe średnich wartości w zastosowaniu do rud wielometalowych (3)

Laboratorium: semestr VII - 45 godz.

Wzbogacanie w skali technicznej, rozproszenie prawdopodobne (3).Teoretyczna krzywa rozdziału (2). Przejście z teoretycznej krzywej rozdziału na rzeczywistą krzywą rozdziału (3).Wyznaczenie rozproszenia prawdopodobnego i gęstości rozdziału (3). Obliczenie współrzędnych krzywych wzbogacania (5). Rozdział materiału węglowego i rudnego na stole koncentracyjnym (5). Wzbogacanie węgla w osadzarce pulsacyjnej (4). Wzbogacanie w hydrocyklonie z ośrodkiem wodnym i w cieczy ciężkiej. (5). Rozdział materiału we wzbogacalnikach wachlarzowych (5). Wzbogacanie piasków morskich w separatorze spiralnym typu Humpfrey (5). Rozdział materiału węglowego w separatorze z cieczą ciężką typu Toporkow. (5).

Seminarium: Semestr VI - 15 godz.

Wzbogacanie hydrauliczne – teoria, technologia i maszyny (2). Przegląd konstrukcji hydrocyklonów, hydrocyklony niekonwencjonalne (2).Wzbogacanie w sfluidyzowanej warstwie silnie zagęszczonego obciążnika. Wzbogacanie w suchym ośrodku ciężkim (2). Przegląd konstrukcji automatycznych regulatorów odprowadzenia produktów ciężkich z osadzarek (3). Wzbogacanie na stołach koncentracyjnych – teoria, technologia, maszyny (2). Procesy technologiczne wzbogacania węgli łatwo i trudno wzbogacalnych, w odniesieniu do węgli koksowych i energetycznych (4).

Literatura

1. Blaschke S. – „Przeróbka mechaniczna kopalin cz. I”., Wyd. „Śląsk” K-ce 1982
2. Laskowski T., Błaszczyński S., Ślusarek M. – „Wzbogacanie kopalin w cieczach ciężkich” Wyd. ”Śląsk” K-ce 1979
3. Nawrocki J. – “Budowa i eksploatacja osadzarek”. Skrypt uczelniany Politechniki Śląskiej Nr 408, G-ce 1972
4. Nawrocki J. – „Budowa i eksploatacja wzbogacalników z cieczą zawiesinową”. Skrypt uczelniany Politechniki Śl. Nr 407, G-ce 1972
5. Nawrocki J. – „Naprawa i montaż maszyn przeróbczych”. Skrypt uczelniany Politechniki Śl. Nr 411, G-ce 1973
6. Nawrocki J., Świerkot-Kopała A. – „Wzbogacalniki z cieczą zawiesinową oraz metody oceny ich pracy”. Skrypt uczelniany Pol. Śl. Nr 1620, G-ce 1992
7. Nowak Z.– “Hydrocyklony w przeróbce mechanicznej kopalin”. Wyd. „Śląsk”, Katowice 1970
8. Blaschke W., Blaschke S.: Technologia wzbogacania grawitacyjnego. Wzbogacalniki strumieniowe. WIGSMiE PAN, Kraków 1999
9. Blaschke W., Blaschke S.: Technologia wzbogacania grawitacyjnego. Stoły koncentracyjne. WIGSMiE PAN, Kraków 2001
10. Błaszczyński S. – „Wybrane technologie wzbogacania grawitacyjnego materiałów bardzo drobno uziarnionych” Inżynieria Mineralna. Zeszyt Specjalny Nr S.1(7) listopad 2002
11. Błaszczyński S., Szpyrka J., Świerkot-Kopała A. – „Badania odsiarczania mułów krajowych węgli energetycznych wybranymi metodami grawitacyjnymi” Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Seria Górnictwo z. 250, Gliwice 2001
12. Błaszczyński S. – „Technika i technologia wzbogacania” Konferencja Naukowa I Szkoła Inżynierii Mineralnej 12-15.06.2000 Ustroń
13. Błaszczyński S. – Charakterystyka procesów technologicznych wzbogacania grawitacyjnego w modernizowanych zakładach przeróbki węgla”, Seminarium naukowe KG PAN Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych oraz Główny Instytut Górnictwa, 19.052000 Kraków
14. Błaszczyński S., Szpyrka J. – „Przykłady rozwiązań technologii wzbogacania grawitacyjnego w zmodernizowanych krajowych zakładach przeróbki węgla” Gospodarka Surowcami Mineralnymi WIGSMiE PAN, kwartalnik tom 17, Kraków 2001