Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Technika wodno-mułowa
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 32 - Technika wodno-mułowa
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

    
Semestr W Ć L P S
VI 2 - 2 - -
VII 2 - 2 - -

Wykład: semestr VI - 30 godz.

Własności wody i jej skład. Mieszaniny ciał stałych i wody w procesach przeróbczych. Klasyfikacja procesów rozdziału ciał stałych i cieczy. Wskaźniki składu mieszanin. Zależność prędkości przepływu od ważniejszych własności fizycznych mętów i od promienia hydraulicznego. Procesy sedymentacji. Peptyzacja, flokulacja, koagulacja. Bilanse węzłów zakładu przeróbczego. Schematy układów technologicznych zakładów przeróbki węgla i rud miedzi. Obiegi wodne w zakładach przeróbczych. Kontrola obiegu wodnego.

Laboratorium: semestr VI - 30 godz.

Omówienie warunków BHP przed przystąpieniem do zajęć. Przygotowanie zawiesin do procesów sedymentacji, filtracji próżniowej i ciśnieniowej. Przygotowanie flokulantów proszkowych do w/w procesów i określenie ich dawki. Przygotowanie zawiesin do procesów filtracji i sedymentacji odśrodkowej. Klasyfikacja zawiesin ziaren drobnych i bardzo drobnych. Zapoznanie się z normami stosowanymi w przeróbce węgla: oznaczanie wilgotności, zawartości popiołu i siarki.

Wykład: semestr VII – 30 godz.

Maszyny i urządzenia stosowane do procesów odwadniania i klasyfikacji w zakładach przeróbczych. Wirówki sitowe: okresowe, o pracy ciągłej, wirówki sedymentacyjne: okresowe, o pracy ciągłej. Filtry próżniowe i prasy ciśnieniowe. Sita łukowe, sita OSO. Hydrocyklony. Klasyfikatory zawiesin. Zagęszczacze promieniowe i szeregowe. Przesiewacze odwadniające. Schematy układów technologicznych.

Laboratorium: semestr VII – 30 godz.

Odwadnianie obciekowe, odwadnianie na przesiewaczu, odwadnianie próżniowe, odwadnianie ciśnieniowe, filtracja odśrodkowa, sedymentacja odśrodkowa, sedymentacja statyczna z użyciem flokulantów. Oznaczanie wilgotności i popiołu.

Literatura

1. Battaglia A.– „Odwadnianie produktów wzbogacania i obiegi wodne płuczek”, Wyd. Górniczo-Hutnicze Kraków 1963
2. Chmura K. – „Własności fizyko-termiczne skał niektórych polskich zagłębi górniczych” Wyd. „Śląsk” 1970
3. Ciborowski J. – „Podstawy inżynierii chemicznej” cz. I, PWN W-wa 1965
4. Kintiszewa R.– „Flokulacja selektywna” Wyd. „Śląsk” Katowice 1987
5. Krukowiecki W. – „Pobieranie próbek kopalin i ich badanie” cz. I i II, PWN Warszawa 1961
6. Leszczyński S. – „Filtracja w przemyśle”, WNT Warszawa 1972
7. Nowak Z. – „Hydrocyklony w przeróbce mechanicznej kopalin” Wyd. „Śląsk” Katowice 1982
8. Polskie Normy
9. Białas J., Lutyński A., Białas M. – „Klasyfikacja i odwadnianie koncentratów miałowych.” Gospodarka surowcami mineralnymi. Polska Akademia Nauk. IGSMiE PAN tom 15 1999.
10. Drzymała J. – „Tworzenie i kategoryzacja parametrów separacji” Inżynieria Mineralna nr 1(5) 2002