Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Specjalne metody wzbogacania
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 39 – Specjalne metody wzbogacania
Specjalność: „Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

    
    
Semestr W Ć L P S
VIII 2 - 2 - 1
IX 2 - 2 - -

Wykład: semestr VIII - 30 godz.

Pole magnetyczne – definicja, wielkości charakteryzujące. Podstawowe prawa pola magnetycznego (2). Własności magnetyczne materii. Zachowanie się ciał w polu magnetycznym. Obwody magnetyczne. Metody obliczania obwodów magnetycznych (2). Separacja magnetyczna. Klasyfikacja separatorów magnetycznych (2). Separatory ze stałym polem do wzbogacania na sucho i mokro (2). Separatory z silnym polem do pracy na sucho i mokro (2). Separatory do wzbogacania rud drobno wpryśniętych (2). Separacja magnetohydrodynamiczna. Separacja w cieczach paramagnetycznych. (2). Układy zasilania i sterowania stosowane w separatorach magnetycznych (2). Podstawy teorii pola elektrycznego. Pojęcia podstawowe, wielkości charakteryzujące. Prawa pola elektrycznego (2). Własności elektryczne materii. Zachowanie się ciał w polu elektrycznym. Metody ładowania ziarn mineralnych (2). Separacja elektryczna. Klasyfikacja separatorów elektrycznych. Separacja ulotowa – podstawy teoretyczne (2). Separacja elektrostatyczna – podstawy teoretyczne (2). Separacja dielektryczna – podstawy teoretyczne (2). Wykorzystanie cieczy magnetycznych w procesach wzbogacania (2). Separacja magnetohydro-dynamiczna (2).

Laboratorium: semestr VIII - 30 godz.

BHP w laboratorium magnetycznych i elektrycznych metod wzbogacania (2). Wzbogacanie w separatorze ulotowym bębnowym (2). Wzbogacanie w separatorze elektrostatycznym komorowym (2). Wzbogacanie dielektryczne (2). Wzbogacanie tryboadhezyjne (2). Wzbogacanie na mokro rud silnie magnetycznych (2). Wzbogacanie na mokro rud słabo magnetycznych drobno wpryśniętych (separacja poligradientowa) (2). Wzbogacanie na sucho rud silnie magnetycznych (2). Wzbogacanie na sucho rud słabo magnetycznych (2). Wzbogacanie magneto-hydrodynamiczne (2). Analiza produktów wzbogacania magnetycznego przy użyciu analizatora Davisa (2).

Seminarium: semestr VIII - 15 godz.

Oczyszczanie gleby zanieczyszczonej węglowodorami z wykorzystaniem aglomeracji olejowo-węglowej (3). Technologie odzysku materiałów ze złomu urządzeń elektronicznych (3). Technologie odzysku metali nieżelaznych ze złomu metalowego (3). Wzbogacanie kopalin na drodze aglomeracji sferycznej (3). Oczyszczanie wody zanieczyszczonej węglowodorami na drodze aglomeracji olejowo-węglowej (3).

Wykład: semestr IX - 30 godz.

Wzbogacanie oparte na zasadzie wykorzystania:różnicy własności optycznych minerałów (4), różnicy radioaktywności minerałów (2), różnicy elastyczności i ziarn (2), różnicy kształty ziarn (2), różnicy twardości ziarn (2), różnicy własności termicznych ziarn (2), różnicy współczynnika tarcia (2), flotograwitacji (2), aglomeracji olejowej (sferycznej) (2), selektywnej flokulacji (2), selektywnej koagulacji (2), chemicznym ługowaniu (2), bakteryjnym ługowaniu (2). Kolokwium (2).

Seminarium: semestr IX - 15 godz.

Wzbogacanie optyczne (2). Wzbogacanie oparte na różnicy elastyczności ziarn minerałów (1). Wzbogacanie oparte na różnicy kształtu ziarn minerałów (1). Wzbogacanie oparte na różnicy twardości minerałów (1). Wzbogacanie oparte na różnicy własności termicznych minerałów (1). Wzbogacanie oparte na różnicy współczynnika tarcia ziarn minerałów (1). Wzbogacanie oparte na aglomeracji olejowej ziarn minerałów (2). Wzbogacanie oparte na selektywnej flokulacji i koagulacji ziarn minerałów (1). Wzbogacanie oparte na chemicznym ługowaniu minerałów (2). Wzbogacanie oparte na bakteryjnym ługowaniu minerałów (2). Kolokwium (1).

Literatura

1. Brożek M., Siwiec A. – „Fizyczne metody wzbogacania”. Skrypt AGH Nr 977
2. Blaschke S. – “Przeróbka mechaniczna kopalin” cz. II. Wyd. „Śląsk” K-ce 1984
3. Poradnik Górnika T. IV i V (dział VII – Wzbogacanie, XIX – Maszyny i Urządzenia) Wyd. „Śląsk” Katowice 1976
4. Laskowski J., Łuszczkiewicz A. – „Przeróbka kopalin – wzbogacanie surowców mineralnych”. Wyd. Politechniki Wrocławskiej 1989
5. Rem P.C., Leest P.A. – „A model for eddy current separation”. Mineral Process 49/1997