Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Przetwórstwo kopalin i utylizacja odpadów przemysłowych
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 40 - Przetwórstwo kopalin i utylizacja odpadów przemysłowych
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing

      
Semestr W Ć L P S
VIII 1 - 2 - 2

Wykład: semestr VIII - 15 godzin

Kierunki przetwórstwa węgla oraz pozycja paliw stałych w bilansie energetycznym (2). Światowy rynek koksu a przemysł koksowniczy w Polsce (2). Spalanie węgla dla celów energetycznych i cieplnych (2). Podstawowe technologie otrzymywania paliw ekologicznych z węgla (2). Aspekty ekologiczne i ekonomiczne w procesach wzbogacania węgla oraz przy jego spalaniu - program czystych technologii węgla (2).. Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące wytwarzania oraz wykorzystania odpadów (2). Ekonomiczne aspekty gospodarowania odpadami przemysłowymi (2). Składowanie odpadów na powierzchni i w głębi ziemi - aspekty prawne, środowiskowe i geologiczne (1 ).

Seminarium: 30 godzin

Klasyfikacja i systematyka paliw stałych (2). Uwodornianie paliw stałych (2). Zgazowanie węgla (2). Łagodne utlenianie i metody ekstrakcyjne w przetwórstwie węgla (2). Czystsza produkcja - technologie ograniczające powstawanie odpadów przemysłowych i komunalnych (2). Specjalne zastosowanie węgla, węgle uszlachetnione, wyroby węglowe, materiały węglowe w przemyśle aluminiowym (2).Technologie zmniejszające emisję zanieczyszczeń do atmosfery przy spalaniu węgla i możliwości wykorzystania produktów tych technologii (4). Zasolone wody dołowe - zagrożenie dla środowiska - możliwości rozwiązania problemu (2). Gospodarcze wykorzystanie odpadów pochodzących ze wzbogacania węgla (2). Wykorzystanie surowców odpadowych pochodzących z procesów spalania węgla (2). Kierunki działania w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (2). Eksploatacja i rekultywacja istniejących składowisk odpadów (2). Sposoby wykorzystania odpadów pochodzących z przemysłu metali nieżelaznych (2). Zaliczenie (2).

Wykład: semestr IX - 30 godz.

Ogólna charakterystyka , klasyfikacja i systemy podziału surowców (2). Systematyka metod wzbogacania i uszlachetniania surowców przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem metod mechanicznego i chemicznego wzbogacania kopalin stałych (2). Kopaliny nieorganiczne jako surowce chemiczne, ceramiczne, metalonośne (3). Podstawy otrzymywania metali metodą pirometalurgiczną i hydrometalurgiczną (1). Rudy żelaza, metody przeróbki i wzbogacania oraz hutnicze metody wzbogacania (2). Metody ługowania metali z rud, koncentratów półproduktów i odpadów (2). Odzysk metalu z roztworów po ługowaniu – elektrowydzielanie metali, cementacja, redukcja wodorem (2). Neutralizacja roztworów odpadowych z procesów hydrometalurgicznych (1).Rudy miedzi, przeróbka i wzbogacanie w zależności od metody hutniczej wytopu metalu. Huta miedzi. (2). Metody hydrometalurgiczne w przemyśle miedziowym. Rafinacja miedzi (2). Rudy cynku i ich przeróbka (1). Wzbogacanie w piecach przewałowych (1). Elektrolityczne otrzymywanie cynku (1). Rudy Zn-Pb-Fe, wzbogacanie tych rud dla otrzymania koncentratów stanowiących nadawę pieca szybowego (1). Otrzymywanie cynku i ołowiu w piecach szybowych (1). Zagospodarowanie odpadów hutniczych, pogórniczych i z przetwórstwa surowców chemicznych (2). Udział hutnictwa w degradacji środowiska, „czyste” metody otrzymywania metali (2). Odpady jako surowce. Przerób materiałów poużytkowych, recykling materiałowy i energetyczny. Kompleksowa gospodarka surowcami i odpadami (2).

Ćwiczenia laboratoryjne: semestr IX - 30 godz.

Oznaczanie wartości opałowej węgla (4). Oznaczanie siarki w węglu (4). Odsiarczanie rudy magnetytowej metodą ogniową i metodą flotacyjną (4). Wzbogacanie ogniowe galmanów (4). Ługowanie tlenkowych rud cynku (4). Elektrolityczne wydzielanie cynku (2). Ługowanie koncentratów miedzi (4). Elektro-rafinacja miedzi (4).

Laboratorium – 30 godz.

1. Oznaczanie wartości opałowej węgla (4).
2. Wzbogacanie ogniowe galmanów (4).
3. Odsiarczanie rudy magnetytowej metodą flotacyjną (4).
4. Ługowanie tlenkowych rud cynku (odzyskiwanie cynku z rudy krzemionkowej) (4).
5. Elektrolityczne wydzielanie cynku (2).
6. Ługowanie koncentratów miedzi (4).
7. Elektrorafinacja miedzi (4).
8. Ćwiczenia obliczeniowe (klark pierwiastków) (2).
9. Oznaczanie siarki w węglu i w rudach (2).

Literatura

1. Praca zbiorowa pod red. J. Hycnara i E. Mokrzyckiego – „Technologie czystego węgla – odsiarczanie i demineralizacja za pomocą silnych zasad” CPPGSMiE PAN, Kraków Studia, Rozprawy, Monografie (40), 1995
2. Tengler Sz. – „Współczesne metody chemicznej przeróbki węgla”, Warszawa, PWN 1981
3. Tengler Sz.– „Niekonwencjonalne metody chemicznej przeróbki węgla” PWN Warszawa 1981
4. Tomeczek J.– „Spalanie węgla” Skrypty uczelniane Pol. Śl. 1992
5. Wasilewski P., Kobel-Najzarek E. – „Chemiczna przeróbka węgla kamiennego” Wyd. „Śląsk” Katowice 1978
6. Drzymała J. – „Podstawy mineralurgii”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001
7. Kępiński J. – „Technologia chemiczna nieorganiczna”, PWN Warszawa 1984
8. Metalurgia: Podręcznik dla studentów Wyższych szkół technicznych pod red. A. Tabor, Wydawnictwa Pol. Krakowskiej, Kraków 1999
9. Praca zbiorowa pod redakcją M. Taniewskiego - „Technologia chemiczna – surowce”, Skrypt Uczelniany Nr 2223, Wyd. Pol. Śl. Gliwice 2000
10. Dylewski R., Gnot W., Gonet M. – Elektrochemia przemysłowa. Wybrane procesy i zagadnienia, Skrypt Uczelniany Nr 2172, Wyd. Pol. Śl. Gliwice 1999
11. Tomeczek J. – „Zgazowanie węgla”, skrypt centralny nr 1551/4, Gliwice 1991
12. Praca zbiorowa pod red. R. Neya – „Surowce energetyczne, węgiel kamienny, węgiel brunatny”, Wyd. Centrum PPGSMiE PAN Kraków 1996
13. Szkoła Gospodarki Odpadami ’97, Wyd. Centrum PPGSMiE PAN Kraków 1997
14. Buczek B., Czerpiński L. – „Adsorbenty węglowe – surowce, otrzymywanie, zastosowanie.” Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 17 – Zeszyt 2, Kraków 2001
15. Mączka W. – „Analiza istniejących sposobów oceny surowców wtórnych i odpadowych” Gospodarka Surowcami Mineralnymi, . 18 – Zeszyt 3, Kraków 2002
16. Włoczek J. – „Deponowanie odpadów w podziemnych kopalniach węgla kamiennego podczas eksploatacji z zawałem stropu.” Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2002
17. „Rekultywacja i makroniwelacja z zastosowaniem popiołów z energetycznego spalania węgla. Aspekty formalno-prawne.” Mat. konferencyjne, Szczecin 1997
18. Siuta J. – „Rekultywacja gruntów” Warszawa 1998
19. „Popioły z energetyki” VIII Międzynarodowa Konferencja Międzyzdroje 2001
20. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628)
21. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627)
22. Praca zbiorowa „Technologia chemiczna nieorganiczna” WNT Warszawa 1965
23. Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi
24. Czasopismo: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii