Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w górnictwie
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
 
Icon Informacje
Icon Idea foresight
 
Icon
nr 41 - Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w górnictwie
Specjalność: Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing
     
Semestr W Ć L P S
VIII 2 1 - - -

Wykład – 30 godz.

Górnicze środowisko pracy, występowanie zagrożeń, szkodliwości i uciążliwości. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagrożenia naturalne w kopalniach podziemnych. Zagrożenia energo-mechaniczne w kopalniach podziemnych. Zagrożenia w górnictwie odkrywkowym i otworowym. Zagrożenia chorobowe powodowane czynnikami szkodliwymi. Wypadki i choroby zawodowe w górnictwie. Organizacja ratownictwa górniczego, służby specjalistyczne w ratownictwie górniczym. Przygotowanie kopalń do akcji ratowniczych. Ergonomia, jej cele i obszary zastosowań. Przedsiębiorstwo jako system ergonomiczny. Układ człowiek obiekt techniczny. Bilans energetyczny człowieka, pojęcie homeostaty, metody oceny wydatku energetycznego. Diagnostyka energetyczna urządzeń technicznych i stanowisk pracy, ocena oddziaływania narażeń zawodowych. Zagrożenia radiacyjne, pyłowe, hałas, wibracje. Cele i zadania zarządzania bezpieczeństwem pracy. Metody i techniki organizatorskie stosowane w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Dokument bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Ocena ryzyka zawodowego. Komputerowe wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem pracy. Partycypacja pracownicza w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

Ćwiczenia – 15 godz.

Główne obszary problemowe bezpieczeństwa i higieny pracy (2). Główne obszary zarządzania bezpieczeństwem pracy (2). Ryzyko w bezpieczeństwie pracy (2). Dobór ludzi do pracy i adaptacja zawodowa (2). Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (2). Odzież robocza ochronna i sprzęt ochrony osobistej (2). Analiza charakterystycznych wypadków w górnictwie, środki techniczno- organizacyjne dla ich zwalczania (3).