Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Działalność dydaktyczna
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
FORESIGHT

Strona projektu

 

 
Icon
Kierunek: GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Specjalność: PRZERÓBKA KOPALIN STAŁYCH I MARKETING

Kierownikiem specjalności jest Prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński.

Katedra prowadzi szereg przedmiotów z zakresu; chemii surowców mineralnych, procesów wzbogacania kopalin i pozyskiwania surowców wtórnych z odpadów, przetwórstwa i zagospodarowania odpadów - na innych specjalnościach Wydziału Górnictwa i Geologii.

Magister inżynier górnik o specjalności Przeróbka Kopalin Stałych i Marketing uzyskuje gruntowne wykształcenie w zakresie problemów związanych z wykorzystaniem różnic we właściwościach fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych poszczególnych składników mineralnych surowca kopalnego lub odpadowego w celu pozyskania koncentratów dla dalszych technologii przetwórczych.

Wiedza jego obejmuje technikę i technologię wzbogacania metodami grawitacyjnymi, flotacyjnymi, magnetycznymi, elektrostatycznymi, chemicznymi, względnie kombinacją tych metod. Absolwent tej specjalności posiada dużą wiedzę z dziedziny operacji przygotowawczych i uzupełniających z technologii przeróbki kopalin, w szczególności procesów rozdrabniania i klasyfikacji kopalin i surowców wtórnych, operacji odwadniania różnymi metodami z wykorzystaniem sił grawitacji, odśrodkowej, próżni i nadciśnienia.

Wymogi ochrony środowiska nakładają na absolwenta gruntowną znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodną w zakładach przeróbczych (zamykanie obiegów wodnych), wykorzystaniem gospodarczym odpadów zgodnie z zasadą kompleksowego wykorzystania wszystkich składników oraz wymaganiami środowiska naturalnego. Ponadto posiada on przygotowanie z zakresu opróbowania surowców jak i produktów i ich analiz jakościowych i ilościowych.

Absolwent zdobywa rzetelne informacje w zakresie maszyn przeróbczych, organizacji, zarządzania i ekonomiki, urządzeń elektrycznych w przeróbce, zasad automatyki i elektronicznej techniki obliczeniowej. Oprócz tego uzyskuje podstawowe wiadomości w zakresie występowania złóż mineralnych oraz własności minerałów (geologia, geochemia, mineralogia i petrografia), górnictwa oraz procesów przetwórczych (metalurgia, koksownictwo). Absolwent umiejętnie łączy wiedzę z zakresu technologii przeróbczych z umiejętnością spełniania wymogów rynku i uzyskania maksymalnych korzyści ekonomicznych. Bardzo istotna dla absolwenta jest wiedza z zakresu nowoczesnego marketingu surowców i produktów przemysłu wydobywczego.

Uzyskana po zakończeniu studiów wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w przemyśle wydobywczym w takich zakładach jak: kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, kopalnie rud miedzi, cynku, ołowiu, barytu, soli, w kamieniołomach, w przetwórstwie kruszyw drogowych i budowlanych, w ochronie środowiska w zakresie deponowania i centralizacji odpadów mineralnych oraz działach marketingu w zakładach przetwórstwa kopalin i odpadów przemysłowych.