Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Historia
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
FORESIGHT

Strona projektu
 
 
Icon

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

Powołaniu Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 1950 roku towarzyszyło powstanie Katedry Przeróbki Mechanicznej Węgla. Katedra została zlokalizowana w byłym domu studenckim w Rynku. Kierownikiem Katedry został prof. zw. dr inż. Tadeusz Laskowski, wybitny uczony, twórca polskiej szkoły przeróbki kopalin.

Wzrastające potrzeby surowcowe odbudowujących się wielu gałęzi przemysłu mogły być zaspokojone przez szybką rozbudowę i modernizację przemysłu wydobywczego wraz z zakładami przeróbki kopalin. W tej sytuacji przed utworzoną Katedrą stanęły odpowiedzialne i pilne zadania. Należało bowiem nie tylko przygotować młode kadry fachowców na najbliższe lata, ale na bieżąco prowadzić szkolenie nadzoru technicznego nie posiadającego cenzusu akademickiego, a pełniącego kierownicze funkcje w przemyśle.

W owych latach brakowało nie tylko sal wykładowych ale przede wszystkim laboratoriów, urządzeń i pomocy dydaktycznych. Dlatego też szczególny wysiłek organizacyjny skierowano na budowę laboratoriów i ich wyposażenie w niezbędną aparaturę.

We wrześniu 1957 roku Katedra Przeróbki Mechanicznej Węgla przekształcona została w Katedrę Przeróbki Mechanicznej Kopalin. W wyniku dalszych przeobrażeń organizacyjnych Uczelni, w 1970 roku powołany został Instytut Przeróbki Kopalin. Powstał on z połączenia dwóch Katedr, a mianowicie z Katedry Przeróbki Kopalin oraz z Katedry Mineralogii i Petrografii. Instytut rozszerzył zakres prac badawczych oraz program dydaktyczny o zagadnienia wzbogacania rud oraz surowców chemicznych. Niemałe zasługi dla rozwoju fizykochemicznych aspektów w przeróbce kopalin wniósł światowej sławy prof. zw. dr hab. inż. Janusz Laskowski, obecnie profesor w Columbia University w Kanadzie, który w latach 1962-1970 kierował Zakładem Fizykochemii Procesów Przeróbczych. W 1969 roku po przejściu na emeryturę prof. Tadeusza Laskowskiego dyrektorem Instytutu został prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki. W 1980 roku w wyniku dalszej reorganizacji Uczelni, z Instytutu Przeróbki Kopalin wyodrębniony został Zespół Mineralogii i Geologii Stosowanej i przekształcony w samodzielny instytut o tej samej nazwie.

Mimo ogromnych trudności, dzięki zapałowi i ofiarności nielicznej kadry pracowników najpierw Katedry a potem Instytutu osiągnięto znaczne sukcesy zarówno dla gospodarki jak i dla nauki. Dla zilustrowania tego faktu należy przypomnieć, że kiedy utworzono Katedrę, dysponowała ona tylko dwoma pomieszczeniami, a dzisiaj posiada pracownie, laboratoria i znakomicie wyposażoną halę technologiczną umożliwiającą wykonywanie badań w skali półtechnicznej. Szczególnie duże zasługi w zorganizowaniu wyposażenia Instytutu, rozbudowy hali technologicznej i zaprojektowanie ogromnej ilości urządzeń umożliwiających prowadzenie badań naukowych położył doc. dr inż. Stanisław Błaszczyński. Po śmierci prof. zw. dr hab. inż. Jerzego Nawrockiego w 1990 roku dyrektorem Instytutu został doc. dr inż. Stanisław Błaszczyński.

Biorąc pod uwagę zmieniające się potrzeby kształcenia w zakresie przeróbki kopalin położono nacisk nie tylko na procesy związane ze wzbogacaniem kopalin lecz również na zagospodarowanie odpadów powstających w tych procesach, minimalizację ich wytwarzania jak również na niwelowanie skutków ich oddziaływania na środowisko naturalne. Do programów nauczania wprowadzone zostały odpowiednie przedmioty ujmujące te zagadnienia. Nazwa jednostki została zmieniona na Katedrę Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów, której kierownictwo w 1991 roku przejął dr hab. inż. Andrzej Ślączka profesor Politechniki Śląskiej a zastępcą kierownika Katedry został profesor Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Aleksander Lutyński. W chwili obecnej kierownikiem Katedry jest Prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński a zastępcą Dr inż. Jan Szpyrka.

Obecnie w ramach Katedry działają dwa Zespoły:

Zespół Technologii i Fizykochemii Procesów Przeróbczych, którego kierownikiem jest Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke,
Zakład Systemów Maszyn i Urządzeń Przeróbczych, którym kieruje Prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński.

W Katedrze zatrudnionych jest 18 pracowników w tym :

- dwóch profesorów
- sześciu adiunktów, doktorów nauk technicznych,
- dwóch starszych wykładowców, 
- jeden pracownik inżynieryjno-techniczny, magister inżynier,
- jeden pracownik inżynieryjno-techniczny, inżynier,
- jeden pracownik techniczny, technik,
- dwóch pracowników technicznych, konserwatorów,
- dwóch doktorantów magistrów inżynierów,
- jedna pracownica administracyjna.