Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny dydaktyka.polsl.pl
KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN i UTYLIZACJI ODPADÓW (Stara strona)
Literatura przedmiotowa
 
Szybkie uruchamianie
Informacje ogólne:
Icon Kierownictwo
Icon Struktura
Icon Rys historyczny
Działalność dydaktyczna:
Icon Informacje
Icon Sylwetka absolwenta
Icon Plan studiów
Icon Programy studiów
Icon Rozkład zajęć
Icon Literatura przedmiotowa
Icon Strona tytułowa Pracy Magisterskiej
Działalność naukowa:
Icon Informacje
Icon Osiągnięcia
FORESIGHT

Strona projektu
 
Icon
KIERUNEK: GÓRNICTWO I GEOLOGIA – STUDIA INŻYNIERSKIE
LITERATURA


1. FLOTACJA
 • „Fizyko-chemiczne podstawy i niektóre zagadnienia technologii procesu flotacji kopalin” – Skrypt uczelniany Nr 104, Politechnika Śląska, Gliwice 1964
 • Furstenau M.C. – „Flotation” vol. 1.2, American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers Inc., Nowy Jork 1976
 • Gaudin A.M. – „Flotacja”, Wyd. “Śląsk” Katowice 1963
 • Kłassen W.I.  – „Flotacja węgla”, Wyd. „Śląsk” Katowice 1966
 • Laskowski J.– “Frothing in Flotation” vol. 1.2, Gordon and Breach Science Publishers, Londyn 1989
 • Sablik J. – “Flotacja węgli kamiennych”, Wyd. GIG, Katowice 1998
 • Drzymała J. – „Podstawy Mineralurgii” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2001
2. KLASYFIKACJA
 • Banaszewski T. – „Przesiewacze” Wyd. „Śląsk” 1990
 • Blaschke S. – „Przeróbka mechaniczna kopalin” Wyd. „Śląsk” Katowice 1984
 • Nawrocki J. – „Skuteczność przesiewania i grawitacyjnego wzbogacania” Skrypt uczelniany Politechniki Śląskiej Nr 516, 1975
 • Sztaba K. – „Przesiewanie” Śląskie Wydawnictwo Techniczne Katowice 1993
 • Wodziński P. – „Przesiewanie i przesiewacze” Wydawnictwo Pol. Łódzkiej 1997
 • Raszyński J. – „Nowe wysokowydajne przesiewacze do klasyfikacji drobnych ziarn” Mat. konferencyjne: Mechaniczna Przeróbka Kopalin i Gospodarka Odpadami w Aspekcie Ochrony Środowiska, KOMAG Szczyrk 1995
 • Banaszewski T., Jachna W. – „Przesiewacze PWN do drobnej klasyfikacji i odwadniania” Mat. konferencyjne KOMEKO-2000 CMG KOMAG Gliwice
 • GerusT., Osoba M., Śmiejek Z. – „Kierunki rozwoju podstawowych maszyn przeróbczych” Mat. konferencyjne KOMEKO-2000, CMG KOMAG Gliwice
 • Wodziński P. – „Intensyfikacja procesu przesiewania” Mat. konferencyjne KOMEKO-2000, CMG KOMAG Gliwice
3. MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ KOPALIN
 • Antoniak J., Lutyński A., Suchoń J.: Przenośniki taśmowe Mifama i PTGm. Poradnik dla użytkowników. Mikołów 1994.
 • Antoniak J., Lutyński A.: Poradnik użytkownika taśm transporterowych i innych wyrobów gumowych produkcji FTT STOMIL Wolbrom S.A. Wyd. Pol Śląskiej 1995.
 • Antoniak J., Suchoń J.: Górnicze przenośniki zgrzebłowe. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1983.
 • Antoniak J.: Obliczenia przenośników taśmowych. Skrypt Pol.Śląskiej Nr 1683. Gliwice 1992.
 • Antoniak J.: Podstawowe maszyny robocze kopalnianego transportu pomocniczego. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1973.
 • Antoniak J.: Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1990.
 • Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Część I i II. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1984.
 • Bonarowski T.: Przesiewacze. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1990.
 • Klich A, Mikuła E, Ptak J.: Mechanizacja placów składowych kopalń podziemnych. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1987.
 • Nowak Z.: Gospodarka wodno-mułowa w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1982.
 • Poradnik Górnika Tom V. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1976.
 • Sztaba K.: Przesiewanie. Śląskie Wydawnictwo Techniczne. Katowice 1993.
 • Blaschke W., Blaschke S.: Technologia wzbogacania grawitacyjnego. Wzbogacalniki strumieniowe. WIGSMiE PAN, Kraków 1999
 • Blaschke W., Blaschke S.: Technologia wzbogacania grawitacyjnego. Stoły koncentracyjne. WIGSMiE PAN, Kraków 2001
 • Mokrzycki E.: Rachunek kosztów w zakładzie przeróbki węgla kamiennego. WIGSMiE PAN, Kraków 2001
4. METROLOGIA
 • Jaworski J. – „Matematyczne podstawy metrologii” W-wa WNT 1979.
 • Jaworski J., Morawski M. – „Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu” W-wa WNT 1992
 • Jakubiec W, Malinowski J. – „Metrologia wielkości geometrycznych” Warszawa, WNT 1999.
5. POBIERANIE PRÓB I KONTROLA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH
 • Kozub J. – „Techniczna kontrola jakości węgla w kopalniach”, Wyd. „Śląsk” 1963
 • Mielecki T. – „Wiadomości o badaniu i własnościach węgla”, Wyd. „Śląsk” 1968
 • Olszówka J. – „Zasady kontroli jakości węgla”, Wyd. „Śląsk” 1972
 • Polskie Normy dot. badań chemicznych i technologicznych węgla – aktualne.
 • Poradnik Górnika Tom V. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1976.
 • Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Część I i II. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1984.
6. PODSTAWY CHEMICZNEGO WZBOGACANIA KOPALIN
 • Jasińska B. – „Chemia ogólna” Wyd. AGH Kraków 1980
 • Janiczek S. – „Wybrane zagadnienia z chemii stosowanej dla górników” Pol. Śl. Gliwice 1971
 • Laskowski J. – „Chemia fizyczna w procesach mechanicznej przeróbki kopalin”, Wyd. „Śląsk” Katowice 1969
 • Sobczyk L., Kisza A. – „Chemia fizyczna dla przyrodników”, PWN W-wa 1975
7. PROCESY GRAWITACYJNE
 • Blaschke S. – „Przeróbka mechaniczna kopalin cz. I”., Wyd. „Śląsk” K-ce 1982
 • Laskowski T., Błaszczyński S., Ślusarek M. – „Wzbogacanie kopalin w cieczach ciężkich” Wyd. ”Śląsk” K-ce 1979
 • Nawrocki J. – “Budowa i eksploatacja osadzarek”. Skrypt uczelniany Politechniki Śląskiej Nr 408, G-ce 1972
 • Nawrocki J. – „Budowa i eksploatacja wzbogacalników z cieczą zawiesinową”. Skrypt uczelniany Politechniki Śl. Nr 407, G-ce 1972
 • Nawrocki J. – „Naprawa i montaż maszyn przeróbczych”. Skrypt uczelniany Politechniki Śl. Nr 411, G-ce 1973
 • Nawrocki J., Świerkot-Kopała A. – „Wzbogacalniki z cieczą zawiesinową oraz metody oceny ich pracy”. Skrypt uczelniany Pol. Śl. Nr 1620, G-ce 1992
 • Nowak Z.– “Hydrocyklony w przeróbce mechanicznej kopalin”. Wyd. „Śląsk”, Katowice 1970
 • Blaschke W., Blaschke S.: Technologia wzbogacania grawitacyjnego. Wzbogacalniki strumieniowe. WIGSMiE PAN, Kraków 1999
 • Blaschke W., Blaschke S.: Technologia wzbogacania grawitacyjnego. Stoły koncentracyjne. WIGSMiE PAN, Kraków 2001
 • Błaszczyński S. – „Wybrane technologie wzbogacania grawitacyjnego materiałów bardzo drobno uziarnionych” Inżynieria Mineralna. Zeszyt  Specjalny Nr S.1(7) listopad 2002
 • Błaszczyński S., Szpyrka J., Świerkot-Kopała A. – „Badania odsiarczania mułów krajowych węgli energetycznych wybranymi metodami grawitacyjnymi” Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Seria Górnictwo z. 250, Gliwice 2001
 • Błaszczyński S. – „Technika i technologia wzbogacania” Konferencja Naukowa I Szkoła Inżynierii Mineralnej 12-15.06.2000 Ustroń
 • Błaszczyński S. – Charakterystyka procesów technologicznych wzbogacania grawitacyjnego w modernizowanych zakładach przeróbki węgla”, Seminarium naukowe KG PAN Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych oraz Główny Instytut Górnictwa, 19.052000 Kraków
 • Błaszczyński S., Szpyrka J. – „Przykłady rozwiązań technologii wzbogacania grawitacyjnego w zmodernizowanych krajowych zakładach przeróbki węgla” Gospodarka Surowcami Mineralnymi WIGSMiE PAN, kwartalnik tom 17, Kraków 2001
8. PROJEKTOWANIE ZAKŁADÓW PRZERÓBKI KOPALIN I ODPADÓW
 • Blaschke S., Blaschke W.– „Maszyny i urządzenia w przeróbce kopalin” Skrypt nr 1145 AGH 1989
 • Banaszewski T. – „Przesiewacze”, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1990
 • Sztaba K. – „Przesiewanie”, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1993
 • Brożek M. – „Analiza wzbogacalności i wzbogacanie surowców...” Monografie, 51, Wydawnictwo AGH, Kraków 1996
 • Drzymała J. – „Podstawy mineralurgii”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2001
 • Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Zeszyt Górnictwo Nr 245, Gliwice 2000
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi t.15, Wyd. IGSMiE Pan Kraków 1999
 • Gospodarka Surowcami Mineralnymi t.16, Wyd. IGSMiE Pan Kraków 2000
 • Nadziakiewicz J. – „Spalanie stałych substancji odpadowych”, Wyd. GNOME Katowice 2001
 • Poradnik Górnika T. V, Wyd. „Śląsk” Katowice 1976
 • Stępiński W. – „Ekonomika procesów wzbogacania rud i węgli” WGH Katowice 1961
9. PRZERÓBKA KOPALIN STAŁYCH I PRZETWÓRSTWO ODPADÓW
 • Blaschke S. „Przeróbka mechaniczna kopalin”. Część I i II. Wydawnictwo ŚLĄSK.     Katowice 1984
 • Laskowski T.,  Błaszczyński S., Ślusarek M. „Wzbogacanie kopalin w cieczach ciężkich”. Wydawnictwo ŚLĄSK Katowice 1979.
 • Dietrych J. „Teoria i budowa przesiewaczy”. Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze. 1962
 • Nawrocki J. „Budowa i eksploatacja przesiewaczy”. Skrypt Politechniki Śląskiej nr 560.
 • Stępiński W. „Wzbogacanie grawitacyjne” PWN. Warszawa 1973
 • Nawrocki J.„Skuteczność przesiewania i grawitacyjnego wzbogacania” Skrypt Politechniki Śląskiej nr 516.
 • Nawrocki J. „Budowa i eksploatacja wzbogacalników z cieczą ciężką zawiesinową” Skrypt Politechniki Śląskiej nr 407.
 • Nawrocki J. „Budowa i eksploatacja osadzarek” Skrypt Politechniki Śląskiej nr 408.
 • Nawrocki J. „Budowa i eksploatacja maszyn do odwadniania produktów wzbogacania. Skrypt Politechniki Śląskiej nr 514.
 • Nawrocki J. „Budowa i eksploatacja odpylaczy węgla i uławiaczy gazów” Skrypt Pol. Śląskiej nr 414.
 • Nowak Z. „Hydrocyklony w przeróbce mechanicznej kopalin” Wydawnictwo Śląsk Katowice. 1970
 • Poradnik Górnika. tom V. Wydawnictwo „Śląsk” Katowice 1982.
 • Banaszewski T. – „Przesiewacze”, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1990
 • Sztaba K. – „Przesiewanie”, Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1993
 • Blaschke W., Blaschke S.: Technologia wzbogacania grawitacyjnego. Wzbogacalniki strumieniowe. WIGSMiE PAN, Kraków 1999
 •  Blaschke W., Blaschke S.: Technologia wzbogacania grawitacyjnego. Stoły koncentracyjne. WIGSMiE PAN, Kraków 2001
 • Drzymała J. – „Podstawy mineralurgii”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2001
 • Ryncarz K. – „Teoria i praktyka rozdrabniania.” Skrypt Politechniki Śląskiej nr 1500, Gliwice 1989
 • Koch R., Noworyta A. – „Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej”. PWN Warszawa 1992
 • Laskowski J., Łuszczkiewicz A. – „Przeróbka kopalin – wzbogacanie surowców mineralnych” Wydawn. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1989
 • Kisztiszewa-Dimitrowa R., Stojew S. M. – „Flokulacja selektywna” Wyd. Śląsk, Katowice 1987
 • Rosik Dulewska Cz. – „Podstawy gospodarki odpadami” Lublin 1999
 • Szkoła Gospodarki Odpadami’97 – Wyd. CPPGSMiE PAN Kraków 1997
 • Mączka W. – „Analiza istniejących sposobów oceny surowców wtórnych i odpadowych” Gospodarka Surowcami Mineralnymi, . 18 – Zeszyt 3, Kraków 2002
10. PRZETWÓRSTWO KOPALIN I UTYLIZACJA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • Praca zbiorowa pod red. J. Hycnara i E. Mokrzyckiego – „Technologie czystego węgla – odsiarczanie i demineralizacja za pomocą silnych zasad” CPPGSMiE PAN, Kraków Studia, Rozprawy, Monografie (40), 1995
 • Tengler Sz. – „Współczesne metody chemicznej przeróbki węgla”, Warszawa, PWN 1981
 • Tengler Sz.– „Niekonwencjonalne metody chemicznej przeróbki węgla” PWN Warszawa 1981
 • Tomeczek J.– „Spalanie węgla” Skrypty uczelniane Pol. Śl. 1992
 • Wasilewski P., Kobel-Najzarek E. – „Chemiczna przeróbka węgla kamiennego” Wyd. „Śląsk” Katowice 1978
 • Drzymała J. – „Podstawy mineralurgii”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001
 • Kępiński J. – „Technologia chemiczna nieorganiczna”, PWN Warszawa 1984
 • Metalurgia: Podręcznik dla studentów Wyższych szkół technicznych pod red. A. Tabor, Wydawnictwa Pol. Krakowskiej, Kraków 1999
 • Praca zbiorowa pod redakcją M. Taniewskiego - „Technologia chemiczna – surowce”, Skrypt Uczelniany Nr 2223, Wyd. Pol. Śl. Gliwice 2000
 • Dylewski R., Gnot W., Gonet M. – Elektrochemia przemysłowa. Wybrane procesy i zagadnienia, Skrypt Uczelniany Nr 2172, Wyd. Pol. Śl. Gliwice 1999
 • Tomeczek J. – „Zgazowanie węgla”, skrypt centralny nr 1551/4, Gliwice 1991
 • Praca zbiorowa pod red. R. Neya – „Surowce energetyczne, węgiel kamienny, węgiel brunatny”, Wyd. Centrum PPGSMiE PAN Kraków 1996
 • Szkoła Gospodarki Odpadami ’97, Wyd. Centrum PPGSMiE PAN Kraków 1997
 • Buczek B., Czerpiński L. – „Adsorbenty węglowe – surowce, otrzymywanie, zastosowanie.” Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 17 – Zeszyt 2, Kraków 2001
 • Mączka W. – „Analiza istniejących sposobów oceny surowców wtórnych i odpadowych” Gospodarka Surowcami Mineralnymi, . 18 – Zeszyt 3, Kraków 2002
 • Włoczek J. – „Deponowanie odpadów w podziemnych kopalniach węgla kamiennego podczas eksploatacji z zawałem stropu.” Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2002
 • „Rekultywacja i makroniwelacja z zastosowaniem popiołów z energetycznego spalania węgla. Aspekty formalno-prawne.” Mat. konferencyjne, Szczecin 1997
 • Siuta J. – „Rekultywacja  gruntów” Warszawa 1998
 •  „Popioły z energetyki” VIII Międzynarodowa Konferencja Międzyzdroje 2001
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628)
 • Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62. poz. 627)
 • Praca zbiorowa „Technologia chemiczna nieorganiczna” WNT Warszawa 1965
 • Czasopismo: Gospodarka Surowcami Mineralnymi
 • Czasopismo: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii
11. ROZDRABNIANIE
 • Battaglia A. – „Maszyny do przeróbki mechanicznej kopalin” cz. I i II, PWN Warszawa 1966
 • Krukowiecki W. – „Pobieranie próbek kopalin i ich badanie” cz. I i II, PWN Warszawa 1961
 • Polskie Normy - aktualne
 • Stefański M. – „Kruszenie się węgla podczas transportu i przeróbki” Wyd. „Śląsk” Katowice 1970
12. SPECJALNE METODY WZBOGACANIA
 • Brożek M., Siwiec A. – „Fizyczne metody wzbogacania”. Skrypt AGH Nr 977
 • Blaschke S. – “Przeróbka mechaniczna kopalin” cz. II. Wyd. „Śląsk” K-ce 1984
 • Poradnik Górnika T. IV i V (dział VII – Wzbogacanie, XIX – Maszyny i Urządzenia) Wyd. „Śląsk” Katowice 1976
 • Laskowski J., Łuszczkiewicz A. – „Przeróbka kopalin – wzbogacanie surowców mineralnych”. Wyd. Politechniki Wrocławskiej 1989
 • Rem P.C., Leest P.A. – „A model for eddy current separation”. Mineral Process 49/1997
13. TECHNIKA WODNO-MUŁOWA
 • Battaglia A.– „Odwadnianie produktów wzbogacania i obiegi wodne płuczek”, Wyd. Górniczo-Hutnicze Kraków 1963
 • Chmura K. – „Własności fizyko-termiczne skał niektórych polskich zagłębi górniczych” Wyd. „Śląsk” 1970
 • Ciborowski J. – „Podstawy inżynierii chemicznej” cz. I, PWN W-wa 1965
 • Kintiszewa R.– „Flokulacja selektywna” Wyd. „Śląsk” Katowice 1987
 • Krukowiecki W. – „Pobieranie próbek kopalin i ich badanie” cz. I i II, PWN Warszawa 1961
 • Leszczyński S. – „Filtracja w przemyśle”, WNT Warszawa 1972
 • Nowak Z. – „Hydrocyklony w przeróbce mechanicznej kopalin” Wyd. „Śląsk” Katowice 1982
 • Polskie Normy
 • Białas J., Lutyński A., Białas M. – „Klasyfikacja i odwadnianie koncentratów miałowych.” Gospodarka surowcami mineralnymi. Polska Akademia Nauk. IGSMiE PAN tom 15 1999.
 • Drzymała J. – „Tworzenie i kategoryzacja parametrów separacji” Inżynieria Mineralna nr 1(5) 2002