Prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE

 

             Z-ca Kierownika Katedry Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów

 

 

Specjalność naukowa:
gospodarka surowcami mineralnymi, ekonomika pozyskiwania i przetwarzania paliw:

  

Dorobek publikacyjny:
ponad 360 publikacji w tym 3 książki, 3 skrypty, 11 monografii, 37 rozdziałów w podręcznikach zbiorowych, 5 patentów, 51 referatów na międzynarodowych konferencjach i kongresach, 115 referatów na krajowych konferencjach i sympozjach.

 

Dorobek niepublikowany:
146 opracowań i prac naukowo-badawczych, 7 referatów i wykładów zamawianych.

 

Dorobek w zakresie kształcenia kadry naukowej:
promotorstwo 2 zakończonych przewodów doktorskich, prawie wszyscy podwładni uzyskali stopień doktora, trzech habilitacje, dwóch profesury.

 

Staże naukowe:
Australia, Bułgaria, Chiny. Czechy, Francja, RPA, Słowacja, USA, Węgry, Wietnam.

 

Członkostwo w gremiach naukowych:

Komitet Górnictwa PAN – członek, przewodniczący Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych, Polska Akademia Umiejętności, członek Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych, Sekretarz Sekcji Górnictwa i Energetyki, Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

 

Członkostwo w kolegiach redakcyjnych:

Przegląd Górniczy, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Polityka Energetyczna, Inżynieria Mineralna, Czasopismo Techniczne KTT, Biuletyn Górniczy GIPH, Kwartalnik Górnictwo i Geologia Pol. Śl., Physicochemical Problems of Mineral Processing.

 

Funkcje w organizacjach i stowarzyszeniach:

Członkostwo w: Polskim Komitecie Światowej Rady Energetycznej, Polskiego Komitetu Światowych Kongresów Górniczych, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, SITGórnictwa, Prezes Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Wiceprezes Rady Krakowskiej NOT, Gubernator Okręgu 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions.

 

Nagrody:

Ministra Szkolnictwa Wyższego; Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; Ministra Edukacji Narodowej, 17 nagród Rektora, nagr. im. prof. W. Budryka.