STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM

 

 Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM adresowane są do osób zatrudnionych w strukturach zakładów górniczych odpowiedzialnych za jakość produktu.

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński
 

Program studiów wraz z wykazem osób prowadzących zajęcia
 

Lp.

Przedmiot

Prowadzący

1

Filozofia zarządzania jakością

prof. H. Przybyła
dr J. Brzóska

2

System zarządzania jakością

dr inż. J. Węglarczyk

3

Inne systemy zarządzania

prof. S. Krzemień

mgr inż. G. Szydłowska

4

System zintegrowany 

dr inż. M. Krauze

mgr inż. G. Szydłowska

5

Auditowanie systemów

mgr inż. G. Szydłowska

6

Doskonalenie systemów

dr inż. J. Węglarczyk

7

Narzędzia sterowania jakością

dr J. Brzóska

dr inż. J. Węglarczyk

8

Charakterystyka złoża jako element prognozowania jakości wyrobu

prof. K. Probierz

9

Planowanie jakości wyrobu

prof. A. Lutyński

10

Metody oceny jakości węgla

dr inż. J. Szpyrka

dr inż J. Węglarczyk

11

Charakterystyka techniczna węgla a jego jakość

prof. W. Blaschke

doc.  S. Błaszczyński

dr inż. J. Szpyrka

12

Metody optymalizacji działania i prowadzenia badań jakości wyrobu wraz z teorią eksperymentu

prof. A. Lutyński

13

Modele symulacyjne w optymalizacji produkcji węgla

prof. S. Cierpisz

14

Kontrola jakości wyrobu

dr inż. J. Szpyrka

mgr inż. Z. Zabawa

15

Negocjacje handlowe

prof. H. Przybyła

16

Etyka w biznesie

dr inż. M. Krauze

17

Seminarium dyplomowe

prof. A. Lutyński

 

 

 

Kandydaci na studia podyplomowe powinni posiadać dyplom magistra, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata.

 

Studia trwają dwa semestry. Ogólna liczba godzin dydaktycznych wynosi 225,

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w piątki i soboty.

 

Opłata za studia wynosi 2900 zł i może być wniesiona w dwóch ratach.

 

Wyciąg z Regulaminu Studiów Podyplomowych na Politechnice Śląskiej:

§ 14

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

1.      kwestionariusz osobowy, (wzór)

2.      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

2. W razie nieprzyjęcia na studia podyplomowe, dokumenty zwraca się kandydatowi.

§ 15

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

  1. zawarcie umowy o odpłatności za studia,
  2. złożenie dowodu wpłaty za pierwszy semestr studiów.

§ 16

Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje kartę słuchacza dokumentującą przebieg studiów.

§ 22

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest spełnienie wymagań określonych programem studiów oraz przedłożenie i obrona pracy końcowej.

§ 23

1. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

2. Świadectwo zawiera ogólną ocenę ukończenia studiów podyplomowych.

 

Decyzję o przyjęciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje Kierownik Studiów po spełnieniu przez kandydata wymogów regulaminu studiów. Decyzja jest też uwarunkowana terminem złożenia dokumentów.

Nabór kandydatów na I semestr roku akademickiego 2006/2007 został zakończony.

Termin składania dokumentów na nowy cykl studiów zostanie podany do wiadomości kandydatów na tej stronie.

Miejscem składania dokumentów jest Dziekanat Wydziału Górnictwa i Geologii pokój 462.

 

Informacje :
Mgr inż. Barbara Musioł  tel.
(0-32) 237 23 04 e-mail: Barbara.Musiol@polsl.pl

Prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński tel. (0-32) 237 11 35, e-mail: Aleksander.Lutynski@polsl.pl