DEPARTMENT OF AIR PROTECTION

FACULTY OF POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Publications 2005

 • Grynkiewicz-Bylina B., Rakwic B., Pastuszka J.S. Assessment of exposure to traffic-related aerosol and to particle-associated PAHs, in Gliwice, Upper Silesia, Poland. Polish Journal of Environmental Studies 14, 117-123, 2005.
 • Pastuszka J.S., Marchwińska-Wyrwał E., Wlazło A. Bacterial aerosol in the Silesian hospitals: preliminary results. Polish Journal of Environmental Studies 14, 883-890, 2005.
 • Pastuszka J.S., Talik E., Hacura A., Słoka J., Wlazło A. Chemical characterization of airborne bacteria using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR). Aerobiologia (Springer), 21, 181-192, 2005.
 • Wilkosz I.: Acid-Base Equilibria in Open Atmospheric Gas-Liquid Systems, Polish Journal of Environmental Studies Vol.14, No. 3, 375 – 383, 2005.
 • Zajusz-Zubek E., D. Kaleta, Metale ciężkie w glebach wokół nieczynnego zakładu koksowniczego, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, Vol. 39, Nr 2, s. 56-62, 2005.
 • Pastuszka J.S. Aerozole w pomieszczeniach. Ekologia 3, 12-15, 2005.
 • Wilkosz I, Mainka A.: Wybrane zagadnienia przemian dwutlenku siarki w zanieczyszczonym powietrzu atmosferycznym, Kongres Nauki Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z okazji 60-lecia Uczelni, s. 23-32, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 • Konieczyński J., A. Pasoń-Konieczyńska, Użytkowanie paliw w ogrzewnictwie a emisja substancji zanieczyszczających powietrze, Kongres Nauki Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z okazji 60-lecia Uczelni, 50-lecie Kierunku Inżynieria Środowiska, s. 33-41, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 • Hanak B., M. Kokowska-Pawłowska, E. Zajusz-Zubek, Zmienność zawartości pierwiastków śladowych i podrzędnych w litotypach węgla i ich popiołach z wybranych pokładów warstw porębskich, Zeszyty Naukowe Pol. Śl., Seria: Górnictwo z. 268, s. 67-76, 2005.
 • Pastuszka J.S. Exposure to the airborne particles in the indoor environment in Upper Silesia, Poland. Proc. Int. Conf.: “Energy Efficient Technologies in Indoor Environment”, September 29-30 2005, Silesian University of Technology, Gliwice (Redakcja: Z. Trzeciakiewicz), str. 61-62, 2005.
 • Pastuszka J.S. Narażenie na cząstki aerozolu w pomieszczeniach mieszkalnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. (w:) Energooszczędne Kształtowanie Środowiska Wewnętrznego (Redakcja; Zbigniew Popiołek), Politechnika Śląska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Gliwice, str.: 457-461, 2005.
 • Żak M., J. Konieczyński, K. Klejnowski: Występowanie benzenu i jego pochodnych alkilowych w powietrzu atmosferycznym na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem rejonów tras komunikacyjnych. Prace i studia (monografia), nr. 64, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze 2005, ISBN 83-921514-5-3
 • Konieczyński J.(red.): Emisja zanieczyszczeń z kotłów fluidalnych. Monografia, seria Prace i studia .Wyd. IPIŚ PAN Zabrze 2005.
 • Pałamarczuk P., Konieczyński J.: Ekologiczne walory zastosowania kotłów fluidalnych w sektorze komunalnym. Prace Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice,3, 1-12, 2005.
 • Rogula W., Żeliński J. Using of artificial neural networks in predictions of SO2, NO and NO2 concentrations in Gliwice, Poland. Arch. Ochr. Środ. 2005 vol. 31 nr 4, s. 3-16, bibliogr. 27 poz.