DEPARTMENT OF AIR PROTECTION

FACULTY OF POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Publications 2006

 • Melaniuk-Wolny E., J. Konieczyński, B. Komosiński: Granulometric Composition of Dust Released from Zinc and Lead Smelting. Archives of Environmental Protection, Archiwum Ochrony Środowiska, vol. 32, nr 1, s. 23-31, 2006
 • Zajusz-Zubek E., D. Kaleta, Analiza specjacyjna gleby w ocenie toksykologicznego zagrożenia, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, Vol. 40, Nr 6, s. 201-212, 2006
 • Monografia pod redakcją J. Konieczyńskiego Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zakopane, Zabrze 2006.
 • Żak M., J. Konieczyński: Emisja benzenu i jego pochodnych alkilowych z silników samochodowych, Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce, monografia pod redakcją J. Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze 2006, t 1., s. 337-345, bibliogr. 20, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa 19-21.10.2006, Zakopane 2006
 • Loster A., M. Żak: Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem azotu w rejonie szlaków komunikacyjnych Gliwic,Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce, monografia pod redakcją J. Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze 2006, s. 187-195, bibliogr. 11, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa 19-21.10.2006, Zakopane 2006
 • Wilkosz I., A. Mainka: Utlenianie S(IV) w obecności jonów Mn(II) i kwasu octowego w roztworach o stężeniach spotykanych w atmosferze, Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce, monografia pod redakcją J. Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze 2006, tom 2 Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring, s. 323 - 330 Zabrze 2006 V Międzynarodowa Konferencja Naukowa 19-21.10.2006, Zakopane 2006
 • Kozielska B., J. Konieczyński: Występowanie WWA w pyle emitowanym z kotła z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, Ochrona w teorii i praktyce, t. I s. 135-148, monografia pod redakcją J. Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze 2006, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa 19-21.10.2006, Zakopane 2006
 • Kaleta D., Konieczyński J.: The use of artificial neural networks to determine the contribution of a pollution source to air pollutant concentration, Gefahrstoffe Reinhaltung der Luft, nr 6, s. 281-287, 2006
 • Pastuszka J. S., M. Sosnowska: Badanie zależności między stężeniami pyłu zawieszonego (PM10) mierzonymi przyrządem TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) i aspiratorem manualnym, wysokoprzepływowym – dla umożliwienia oceny narażenia historycznego, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol. 42 nr 3, 2006
 • Pastuszka J. S.: Standardy i stężenia dopuszczalne aerozoli bakteryjnych i grzybowych: propozycje, możliwości i ograniczenia. Materiały konferencyjne Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Łódź 2006
 • Kowalska M., Krajewska-Siuda I, Pastuszka J. S., Zejda J. E.: Ocena wpływu na zdrowie (HIA) Ann. Śląska Akademia Medyczna, 2006, 60, supl.95
 • Sosnowska M., Pastuszka J. S.: Wstępne wyznaczenie ryzyka nowotworowego populacji generalnej na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, generowanego inhalacją benzo(a)pirenu, z uwzględnieniem narażenia historycznego, Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce, monografia pod redakcją J. Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze 2006, t 1., s. 337-345, bibliogr.20, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa 19-21.10.2006, Zakopane 2006
 • Rogula W., Pastuszka J. S., Klejnowski K.: Wpływ emisji komunikacyjnej na poziomy stężeń frakcji PM10 i PM2,5 w Zabrzu, Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce, monografia pod redakcją J. Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze 2006, t 1., s. 337-345, bibliogr. 20, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa 19-21.10.2006, Zakopane 2006
 • Pastuszka J.S., Rogula W., Talik E.: Badania składu chemicznego powierzchniowej warstwy aerozolu atmosferycznego w Zabrzu, Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce, monografia pod redakcją J. Konieczyńskiego, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, Zabrze 2006, t 1., s. 337-345, bibliogr.20, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa 19-21.10.2006, Zakopane 2006