DEPARTMENT OF AIR PROTECTION

FACULTY OF POWER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Publications 2014

 • Zajusz-Zubek E., Konieczyński J.: Coal cleaning versus the reduction of mercury and other trace elements emissions from coal combustios processes. Archives of Environmental Protection, 2014, vol. 40, no. 1, pp. 115-127
 • Pastuszka J., Konieczyński J., Talik E.: Surface properties of particles emitted from selected coal-fired heating plants and electric power stations in Poland. Preliminary results. Archives of Environmental Protection, 2014 vol. 40, no. 3, pp. 13-27.
 • Melaniuk-Wolny E., Widziewicz K., Adamczyk Z., Nowińska K., Żak M.: Single-stage extraction to assess metals bioavailability from smelting dust. Polish Journal of Environmental Studies, 2014 vol. 23 no. 6, pp. 2117-2124.
 • Adam B., Molnar A., Adany R., Bianchi F., Bitenc K., Chereches R., Cori L., Fehr R., Kobza J., Kollarova J., Kremer S. R.J., Linzalone N., Majdan M., Mekel O. C.L., Mochungong P., Otorepec P., Pastuszka J., Sierig S., Zurlyte I., Gulis G.: Assessment of health risks of policies. Environmental Impact Assessment Review 48, 2014, pp. 47-52.
 • Kozielska B., Rogula-Kozłowska, W.: Polycyclic aromatic hydrocarbons in particulate matter in te cities of Upper, Silesia, Waste Management and Environmental Protection, 16(2), pp. 75-84, 2014
 • Nowińska K., Adamczyk Z., Melaniuk-Wolny E.: Pyrometallurgical slags as a potential source of selected metals recovery. Metalurgija 2014 vol. 53 iss. 4, pp. 577-580.
 • Kaleta D.: State of air pollution in Silesian province including low emission sources. ACEE Architecture Civil Engineering Environment 2014 vol. 7 no. 4, pp. 79-88.
 • Nowińska K., Adamczyk Z., Melaniuk-Wolny E.: Accompanying elements in sphalerite in pyrometallurgical process of zinc and lead production.W: Proceedings of the International Conference on Mining, Material and Metallurgical Engineering. MMME'14, Prague, Czech Republic, August 11-12, 2014. [B.m.] : [b.w.], 2014, Paper no. 73 pp. 73-1 - 73-10.
 • Ádám B., Molnár Á., Guliš G., Otorepec P., Chereches R., Kobza J., Kollárová J., Linzalone N., Majdán M., Sierig S., Mekel O., Mochungong P., Pastuszka J., Zurlyte I., Fehr R. Top-down policy risk assessment. (w monografii:) Assessment of Population Health Risk of Policies (Redakcja: G. Guliš,O. Mekel, B. Ádám, L. Cori), Springer, New York, 2014, pp. 37- 130.
 • Brągoszewska E., Świercz M., Pastuszka J.: Charakterystyka aerozolu bakteryjnego występującego w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych oraz w powietrzu atmosferycznym wybranej dzielnicy Katowic. Inżynieria i Ochrona Powietrza pod redakcją J. Kuropki i A. Musialik-Piotrowskiej, 2014, str. 89-97, ISBN 978-83-7493-839-6.
 • Mucha W., Konopacka M., Żeliński J., Kliś C., Pastuszka J. S.: Wpływ natężenia ruchu oraz temperatury otoczenia na stężenie dwutlenku azotu występującego w obrębie drogi silnie obciążonej ruchem samochodowym. Inżynieria i Ochrona Powietrza pod redakcją J. Kuropki i A. Musialik-Piotrowskiej, 2014, str. 300-305, ISBN 978-83-7493-839-6.
 • Mucha W., Pastuszka J. S., Ulevicius V., Gyliene O., Kozielska B., Zajusz-Zubek E., Rogula-Kozłowska W., Savicki V.: Zastosowanie biopolimeru do oczyszczania spalin samochodowych – wyniki wstępne. Inżynieria i Ochrona Powietrza pod redakcją J. Kuropki i A. Musialik-Piotrowskiej, 2014, str. 306-313, ISBN 978-83-7493-839-6.
 • Brągoszewska E., Stachurska S., Pastuszka J.: Aerozol bakteryjny i grzybowy w wybranych przychodniach zdrowia i w szkołach w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczających, badanie ich właściwości i metody ograniczania emisji oraz wybrane zastosowania badań modelowych i wskaźnikowych w ocenie uciążliwości źródeł emisji i jakości powietrza. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 1-12.
 • Rogula-Kopiec P., Pastuszka J., Rogula-Kozłowska W., Czechowski P., Majewski G.: Pył zawieszony w biurze i w laboratorium - wpływ wybranych czynników na stężenia i udział frakcji respirabilnej. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2, Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 231-242.
 • Mucha W., Żeliński J., Kliś C., Pastuszka J. S.: Zastosowanie analizy widmowej do oceny wpływu natężenia ruchu samochodowego na stężenie dwutlenku azotu. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2, Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 151-161.
 • Mucha W., Pastuszka J. S., Kozielska B., Rogula-Kozłowska W., Ulevicius V., Gyliene O., Mordas G., Savicki V.: Zastosowanie chitozanu jako sorbentu węglowodorów i metali ciężkich emitowanych w spalinach gazów z pojazdów samochodowych. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczających, badanie ich właściwości i metody ograniczania emisji oraz wybrane zastosowania badań modelowych i wskaźnikowych w ocenie uciążliwości źródeł emisji i jakości powietrza. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 121-131, bibliogr. 23 poz.
 • Mainka A., Zajusz-Zubek E., Kozielska B., Brągoszewska E.: Badanie zanieczyszczeń powietrza oddziałujących na dzieci w wybranym przedszkolu miejskim. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2, Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 115-128.
 • Kozielska B., Konieczyński J.: Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle emitowanym z koksowni. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1, Emisja substancji zanieczyszczających, badanie ich właściwości i metody ograniczania emisji oraz wybrane zastosowania badań modelowych i wskaźnikowych w ocenie uciążliwości źródeł emisji i jakości powietrza. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 91-100.
 • Zajusz-Zubek E., Mainka A.: Występowanie wybranych pierwiastków śladowych w formie mobilnej pyłu PM10 pobranego w otoczeniu obiektu energetycznego. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2, Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czystości powietrza oraz monitoring. Red. Jan Konieczyński. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, s. 279-290.
 • Mainka A., Zajusz-Zubek E., Kozielska B., Brągoszewska E.: Badanie zanieczyszczeń powietrza oddziałujących na dzieci w przedszkolu miejskim zlokalizowanym przy drodze o dużym natężeniu ruchu. W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 20-21 listopada 2014 r. = Prevention of environmental pollution, changes and degradation. Streszczenia prezentacji. Oprac. red. Andrzej Jaguś. Bielsko-Biała: Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014, s. 57.
 • Zajusz-Zubek E., Mainka A.: Występowanie wybranych pierwiastków śladowych w formie mobilnej pyłu PM2,5 pobranego w otoczeniu obiektu energetycznego. W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 20-21 listopada 2014 r. = Prevention of environmental pollution, changes and degradation. Streszczenia prezentacji. Oprac. red. Andrzej Jaguś. Bielsko-Biała: Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014, s. 94.
 • Kowalska M., Kowalski M.: Environmental burden of disease associated with PM2.5 exposure in Poland and selected countries, WIT Transactions on Ecology and Environment 2014, 183:203-210.
 • Rajca M., Zajusz-Zubek E.: Wpływ zanieczyszczeń środowiska na jakość wód w wiejskich rejonach województwa śląskiego, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2014, t. 88, Nr 8, s. 299-302.