KATEDRA OCHRONY POWIETRZA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
 

Studia podyplomowe dwusemestralne XVI edycja

 

Rok Akademicki 2020/2021

 "Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem"


Informacje dotyczące studiów:aby zapoznać się z warunkami przyjęcia oraz kosztami studiów...
elektroniczna rejestracja kandydataZałącznik:


HARMONOGRAM

 

Zdalna Edukacja

 W związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dla studentów w klasycznej formie i zaleceniami władz uczelni o przejściu na formę e-learningu, poniżej zestawienie zajęć prowadzonych zdalnie w Katedrze Ochrony Powietrzazestawienie zajęć prowadzonych zdalnie w Katedrze Ochrony Powietrza

 

Studia podyplomowe dwusemestralne

 "Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem"


Informacje dotyczące studiów:aby zapoznać się z warunkami przyjęcia oraz kosztami studiów...
elektroniczna rejestracja kandydataZałącznik:


HARMONOGRAMInformacja o odejściu Pana Prof. Jana KONIECZYŃSKIEGO

Ze smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 19 października 2018 roku odszedł od nas Profesor dr hab. Jan Konieczyński, założyciel i wieloletni kierownik Katedry Ochrony Powietrza na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Prof. Konieczyński urodził się 23 grudnia 1933 roku w Środzie Wielkopolskiej. Po zdaniu matury w 1952 roku, rozpoczął studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Poznańskiego. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu magistra chemii przeniósł się na Śląsk, gdzie rozpoczął swoją działalność zawodową w Zakładzie Chemii Węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

W roku 1967 obronił pracę doktorską a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1975 roku. Obydwa stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, a tematem jego rozpraw była chemiczna przeróbka węgla kamiennego. Specjalizując się w zagadnieniach technologii paliw w 1969 roku otrzymał stypendium ONZ na studia w ośrodkach badawczych USA, Wielkiej Brytanii, Holandii i RFN. Przebywając za granicą zainteresował się problematyką ochrony środowiska i tym problemom postanowił poświęcić dalszą pracę naukową. Po powrocie do kraju podjął w 1971 roku pracę jako projektant systemów ochrony powietrza na stanowisku kierownika pracowni w Przedsiębiorstwie OPAM w Katowicach. W latach 1976-84 pracował w OBR BAROWENT w Katowicach na stanowisku docenta i kierownika Zakładu Odpylania i Oczyszczania Gazów.

W 1984 r. rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Był zatrudniony na stanowisku docenta, potem kierownika Zakładu Urządzeń Ochrony Powietrza i Mechaniki Aerozoli a następnie Zastępcy Dyrektora Instytutu Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Powietrza. W roku 1989 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1991 r. zorganizował Katedrę Ochrony Powietrza, którą kierował do 2003 roku.

Znaczący dorobek naukowy Profesora Jana Konieczyńskiego obejmuje publikacje dotyczące wyznaczania wskaźników emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pozwalające na ocenę uciążliwości źródeł zanieczyszczeń oraz ekonomicznych aspektów ochrony powietrza.
Prof. dr hab. Jan Konieczyński jest autorem szeregu publikacji naukowych, m.in. 9 książek w tym cenionego podręcznika akademickiego „Oczyszczanie gazów odlotowych”, kilkunastu patentów i wzorów użytkowych oraz licznych ekspertyz i opinii środowiskowych.

Profesor wypromował 11 doktorów oraz kilkudziesięciu magistrów i inżynierów. Był także recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych, opiniodawcą w przewodach profesorskich i dla potrzeb różnych wydawnictw. Był redaktorem działowym kwartalnika ”Archives of Environmental Protection”.

Prof. dr hab. Jan Konieczyński prowadził rozległą działalność organizacyjną. Między innymi, był członkiem Komitetu Ochrony Środowiska PAN. Organizował i współorganizował krajowe i międzynarodowe konferencje i sympozja w dziedzinie ochrony powietrza.

Za osiągnięcia naukowe oraz działalność organizacyjną i dydaktyczną Profesor otrzymał wiele nagród i wyróżnień: Brązowy Krzyż Zasługi III stopnia (1978 r.), Złoty Krzyż Zasługi I stopnia (1995 r.), Odznakę Zasłużonego dla Pol. Śl. (1999 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999 r.), Nagrodę Ministra Środowiska za całokształt działalności w dziedzinie ochrony środowiska (2005 r.).

W ostatnich latach był zatrudniony w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

Profesor Jan Konieczyński wywarł wielki wpływ na losy zawodowe wszystkich pracowników Katedry Ochrony Powietrza. Był naszym nauczycielem i mistrzem. Jego szeroka wiedza, erudycja, ale także poczucie humoru, powodowały, że rozmowa z Nim zawsze była stymulująca, a często miała znamiona uczty intelektualnej. Będzie Go nam bardzo brakowało. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe Pana Prof. Jana Konieczyńskiego odbędą się  25.10.2018 r. o godz. 13:00 w Zabrzu,
na Cmentarzu przy ul. Czołgistów 6. 

Msza św. będzie miała miejsce o godz. 12:00 w Kościele św. Anny w Zabrzu  przy ul. 3-go Maja 18.

 

 

 

 

 


 

 

V edycja studiów podyplomowych


"Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem"REKRUTACJA JUŻ TRWA!


Informacje dotyczące studiów:


KLIKNIJ TUTAJ

aby zapoznać się z warunkami przyjęcia oraz kosztami studiów...Załącznik:


HARMONOGRAM

Nowe logo Katedry Ochrony Powietrza!9 grudnia 2017 r. w naszej Katedrze odbyły się zajęcia w ramach Politechniki Juniora i Seniora.
Zajęcia prowadziły dr Ewa Brągoszewska i dr inż. Magdalena Żak.


Dnia 29 listopada 2017r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszego doktoranta

mgr inż. Michała Kowalskiego,

promotorem której był prof. Józef Pastuszka

Nasz Kolega obronił rozprawę pt.:

"Przeżywalność mikroorganizmów bakteryjnych i grzybowych w powietrzu i jej wpływ na strukturę bioaerozolu"


uzyskując stopień doktora nauk technicznych.


Gratulujemy!!!
Nominacja profesorska dla dr hab. Józefa S. Pastuszki

Serdecznie gratulujemy nadania tytułu naukowego profesora nauk technicznych i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

Dr hab. inż. Elwira Zajusz-Zubek nowym Kierownikiem Katedry Ochrony Powietrza

Gratulujemy serdecznie Pani Doktor oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z kierowania naszą Katedrą!
V edycja studiów podyplomowych


"Systemy ochrony powietrza i zarządzanie środowiskiem"REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ JUŻ W LIPCU!


Informacje dotyczące studiów:


KLIKNIJ TUTAJ

aby zapoznać się z programem, warunkami przyjęcia oraz kosztami studiów...Załącznik:


HARMONOGRAM
W dniu 9 czerwca 2017 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, odbył się V rodzinny Piknik Nauki i Kultury. W tym roku wydarzenie to odbyło się pod hasłem: "Gospodarka niskoemisyjna szansa dla wojewodztw śląskiego i małopolskiego".
Byliśmy tam z przedstawicielami Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Katedry Biotechnologii Środowiskowej PŚ oraz Studenckim Kołem Naukowym Biotechnologów PŚ.
W dniu 25 kwietnia 2017 roku w sali posiedzeń Rady Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej odbyło się


SEMINARIUM

pt. "Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie"


organizowane przez naszą Katedręprzy współudziale Katedry Epidemiologii Środowiskowej Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej z siedzibą w Krakowie.W ramach seminarium wykłady wygłosili:

1. Dr hab. Józef Pastuszka Prof. nzw. w Politechnice Śląskiej
"Which properties of air borne particles are responsible for their toxicity?"


2. Prof. dr hab. Jan E. Zejda, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
"Ocena wpływu zanieczyszczenia powietrza na organizm człowieka - możliwości
i ograniczenia"


3. Dr Joshua Lawson, Canadian Centre for Health and Safety in Agriculture,
Saskatoon, Kanada
"The relation between indoor air and lung health"


4. Prof. dr hab. Wojciech Hanke, Krajowy Konsultant ds. Zdrowia Środowiskowego,
Instytut Medycyny Pracy, Łódź
"Rekomendacje Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia dotyczące prewencji
skutków zdrowotnych wywoływanych zanieczyszczeniami powietrza"
Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
Pani dr inż. Elwirze Zajusz-Zubek

Z radością informujemy, że w dniu 24 lutego 2017 roku na wniosek Komisji Habilitacyjnej,
Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej nadała
Pani dr inż. Elwirze Zajusz-Zubek stopień

doktora habilitowanego nauk technicznych

w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Tytuł monografii habilitacyjnej dr hab. inż. Elwiry Zajusz-Zubek brzmi:

"Ocena form występowania pierwiastków śladowych w pyle zawieszonym (PM10)
i we frakcji respirabilnej (PM2.5) w otoczeniu pracujących elektrowni węglowych
i koksowni w okresie letnim”


Serdecznie gratulujemy i życzymy Pani Doktor habilitowanej kolejnych sukcesów
w pracy naukowej!

Gościem specjalnym zebrania Katedry w dniu 15 listopada 2016 roku był

Prof. dr hab. inż. MICHAŁ BODZEK

Podczas zebrania swoje referaty wygłosiły dr inż. Elwira Zajusz-Zubek oraz dr inż. Anna Mainka. Odbyło się także uroczyste zwiedzanie laboratoriów Katedry Ochrony Powietrza.
W dniu 18 października 2016 roku
na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki powołany został
Zespół do Spraw Promocji, który odpowiedzialny jest za rozwój
i koordynację spójnej ogólnowydziałowej strategii promocyjnej.

W skład Zespołu ds. Promocji wchodzi dziesięciu
pracowników naszego Wydziału.

Katedrę Ochrony Powietrza reprezentuje w nim Pani dr Ewa Brągoszewska.

W naszej Katedrze realizowany jest projekt
"Students Involved in Air Pollution Project (STUDinAIR)"

Projekt ten realizowany jest w ramach:"Teacher Benefit Grant KIC InnoEnergy Master School"

Czas trwania: 13.06.2016r. – 31.12.2016r.

Kierownik projektu: dr inż. Anna Mainka

Projekt STUDinAIR, opiera się na metodzie project based learning i jest propozycją zaangażowania studentów w realizację aktualnych badań prowadzonych w Katedrze Ochrony Powietrza. Badania obejmują oznaczanie wybranych zanieczyszczeń powietrza w różnych pomieszczeniach, jak i w powietrzu zewnętrznym.
Wyniki przeprowadzonych badań mogą dostarczyć danych na temat potencjalnych skutków zdrowotnych i wpływu na samopoczucie użytkowników danych pomieszczeń.

Kluczowym wdrożeniem pedagogicznym jest uczestnictwo studentów w badaniach, które są aktualnie realizowane w Katedrze Ochrony Powietrza. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym i przeprowadzeniu instruktażu studenci będą uczestniczyć w realizacji poszczególnych pomiarów. Praktyczna obsługa poborników zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i biologicznych zwiększy zdolności manualne studentów oraz pozwoli na lepsze zrozumienie procesów wykorzystywanych w trakcie pobierania różnych zanieczyszczeń powietrza. Oprócz uczestnictwa w etapach przygotowania i pobierania próbek, studenci będą brali udział w analizie próbek, opracowaniu danych pomiarowych oraz przeprowadzą dyskusję uzyskanych wyników.W sobotę 21 maja br. w Auli A Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyły się uroczyste promocje doktorskie
oraz wręczenie dyplomów doktora habilitowanego.

Podczas uroczystości, z rąk JM Rektora Politechniki Śląskiej,
prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika
oraz Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki,
prof. dr hab. inż. Janusza Kotowicza
dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego

otrzymała nasza koleżanka Barbara Kozielska.

Jeszcze raz gratulujemy!
Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych
Pani dr inż. Barbarze Kozielskiej

W dniu 18.03.2016 r. na wniosek Komisji Habilitacyjnej,
Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej nadała
Pani dr inż. Barbarze Kozielskiej stopień

doktora habilitowanego nauk technicznych

w dyscyplinie inżynieria środowiska. Tytuł monografii habilitacyjnej dr hab. inż. Barbary Kozielskiej brzmi:

"Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne zawarte w pyłach zanieczyszczających środowisko"

Serdecznie gratulujemy i życzymy Pani Doktor habilitowanej dalszych sukcesów zawodowych!
Poniżej link do filmu promującego kierunek Inżynieria Środowiska pt.

"Dzień z życia Studentów Inżynierii Środowiska"

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=QcUFdGa9qLE&feature=youtu.beNOWA KSIĄŻKA

POD RED. DR HAB. JÓZEFA S. PASTUSZKI
PROF. NZW. W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

pt. "Synergic Influence of Gaseous, Particulate and Biological Pollutants on Human Health"


Książka pt. “Synergic Influence of Gaseous, Particulate and Biological Pollutants on Human Health” posiada unikalny układ treści. W pierwszej części przedstawiono istniejący stan wiedzy w zakresie charakterystyki podstawowych zanieczyszczeń powietrza i ich udokumentowanego wpływu na zdrowie ludzi. Skoncentrowano się na najważniejszych związkach gazowych, na pyłach (włącznie z cząstkami włóknistymi, takimi jak azbest), oraz na zanieczyszczeniach biologicznych. W drugiej części opisano metodologię badań wpływu na zdrowie ludzi poszczególnych zanieczyszczeń powietrza, umożliwiających ilościową prognozę skutków zdrowotnych narażenia na pojedyncze zanieczyszczenia.

Poszczególne rozdziały opisują, przede wszystkim, solidnie udokumentowane w literaturze fakty, ale autorzy zamieścili tam także własne analizy istniejącego stanu wiedzy, wskazując na istniejące braki, ograniczenia metodologiczne, itp., oraz obszary przyszłych badań. Ostatnie rozdziały książki opisują problematykę synergizmu skutków zdrowotnych generowanych przez jednoczesne narażenie na konglomeraty różnych zanieczyszczeń powietrza. Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję nowych narzędzi do ilościowej prognozy skutków zdrowotnych, wynikających z symultanicznego narażenia na kilka zanieczyszczeń powietrza. Przeprowadzono także wnikliwą analizę synergii zanieczyszczeń powietrza i problemów socjalnych narażonych populacji. Książka może stanowić wartościowy przewodnik dla specjalistów z zakresu, inżynierii i ochrony środowiska, oraz zdrowia środowiskowego; zarówno dla naukowców, doktorantów i studentów studiów magisterskich, jak również dla praktyków i decydentów.

Spis treści:

spis1

spis2
W dniu 13 lutego, program trzeci telewizji (TVP Kraków) wyemitował cykliczną audycję pt.

„Akademia.pl”


w której zaprezentowano, między innymi badania dr hab. Józefa S. Pastuszki
prof. nzw. w Politechnice Śląskiej

nad aspiratorem do pomiaru niskich stężeń bioaerozoli.

Poniżej link do audycji:
http://tvp3.tvp.pl/24013146/13022016

Dnia 12 grudnia 2014r. odbyło się otwarcie przewodu doktorskiego Pani mgr inż. Patrycji ROGULI-KOPIEC


Dnia 28 listopada 2014r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej naszej doktorantki,

mgr Ewy BRĄGOSZEWSKIEJ,

promotorem której był dr hab. Józef Pastuszka prof. nzw. w Pol. Śl.

Nasza Koleżanka obroniła rozprawę pt.:

„Aerozol bakteryjny w powietrzu atmosferycznym Gliwic i jego udział w całkowitym narażeniu ludzi na bakterie wchłaniane drogą inhalacyjną”


uzyskując stopień doktora nauk technicznych.


Świeżo upieczonej Pani Doktor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w pracy naukowej!