KATEDRA OCHRONY POWIETRZA

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

Publikacje 2008

 • Rogula-Kozłowska W., Pastuszka J.S., Talik E.: Influence of vehicular traffic on concentration and particle surface composition of PM10 and PM2.5 in Zabrze, Poland, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No. 4 (2008), 539-548
 • Pastuszka J., Konieczyński J., Talik E.: Charakterystyka powierzchniowa cząstek pyłu emitowanych z wybranych instalacji energetycznych. W: Aktualne problemy w ochronie powietrza atmosferycznego. Praca zbiorowa. Pod red. A. Musialik-Piotrowskiej, J. D. Rutkowskiego. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Sekcja Główna Inżynierii Ochrony Atmosfery, 2008, s. 125-128, bbliogr. 5 poz.
 • Pastuszka J., Rogula-Kozłowska W., Talik E., Ćwiklak K.: Surface composition of PM10 and PM2.5 and particle-associated PAHs near the busy street intersection in the heavily industrialized town.W: European Aerosol Conference. EAC2008, Thessalonki, Greece, 24-29 August 2008. : , 2008, abstr. T06A267P
 • Rogula-Kozłowska W., Pastuszka J.: Wpływ ruchu drogowego na stężenia PM10 i PM2.5 w Zabrzu, Bytomiu i Rudzie Śląskiej.W: Ochrona POWIETRZA W TEORII I PRAKTYCE. T. 2. . Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 163-172, bibliogr. 18 poz.
 • Pastuszka J., Iwasiewcz P.: Wstępne badania terenowe nowego aspiratora do aerozoli bakteryjnych i grzybowych. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 115-122, bbliogr. 5 poz.
 • Pastuszka J.S., Rogula-Kozłowska W., Ćwiklak K., Zajusz-Zubek E., Talik E.: Prognoza oddziaływania aerozoli emitowanych z ruchliwych dróg w GOP na zdrowie populacji narażonej na długotrwałą inhalację pyłów pochodzenia komunikacyjnego, EPISTATKAT’ 2008, ŚRODOWISKO. GENY. ZDROWIE., s. 22, Katowice 25-26.09.2008
 • Kaleta D.: Ocena udziału czynnego punktowego źródła emisji w wielkości imisji. W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III. Red. J. Jakubowski, J. Wątroba. Kraków : StatSoft Polska, 2008, s. 181-190, bibliogr. 12 poz.
 • Kozielska B., Konieczyński J.: Occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons in dust emitted from circulating fluidized bed boilers. Environ.Technol. 2008 vol. 29 iss. 11, s. 1199-1207, bibliogr. 41 poz.
 • Klejnowski K., Kozielska B., Krasa A., Rogula-Kozłowska W.: Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle PM1, PM2,5 i PM10 w Aglomeracji Górnośląskiej W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 13-22, bibliogr. 39 poz.
 • Żak M., Konieczyński J.: Comparison of benzene and its alkylated derivates profiles in car's fuels, engine exhaust gases and in air in the vicinity of communication arteries. Arch. Ochr. Środ. 2008 vol. 34 nr 2, s. 3-11, bibliogr. 30 poz.
 • Mainka A., Wilkosz I.: Wpływ kwasu mrówkowego na proces katalitycznego utleniania S(IV) tlenem w warunkach zbliżonych do atmosferycznych. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 75-85, bibliogr. 15 poz.
 • Melaniuk-Wolny E., Nowińska K., Adamczyk Z.: Skład fazowy pyłu powstającego w procesie technologicznym Huty Cynku "Miasteczko Śląskie". Zesz. Nauk. Pol. Śl. nr 1780 Gór. 2008 z. 285, s. 163-171, bibliogr. 7 poz.
 • Melaniuk-Wolny E., Nowińska K.: Specjacja wybranych metali zawartych w pyle powstającym w procesie technologicznym Huty Cynku "Miasteczko Śląskie". Zesz. Nauk. Pol. Śl. nr 1780 Gór. 2008 z. 285, s. 173-185, bibliogr. 6 poz.
 • Wilkosz I.: Wyznaczanie kwasowości aerozoli atomosferycznych na podstawie ich składu chemicznego.W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 321-332, bibliogr. 18 poz.
 • Wilkosz I., Mainka A.: Mn(II)-Catalysed S(IV) Oxidation and Its Inhibition by Acetic Acid in Acidic Aqueous Solutions, Journal of Atmospheric Chemistry, DOI 10.1007/s10874-008-9105-2, 2008.
 • Zajusz-Zubek E., Konieczyński J.: Występowanie rtęci w produktach spalania węgla i produktach oczyszczania spalin. W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 191-200, bibliogr. 19 poz.
 • Mucha W., Pastuszka J.S., Marchwińska-Wyrwał E.: Zastosowanie filtrów z węglem aktywnym w przenośnym urządzeniu do filtracji i dezynfekcji powietrza wewnętrznego. (w:) Węgiel aktywny w ochronie środowiska i w przemyśle (praca zbiorowa pod redakcją Zygmunta Dębowskiego), Politechnika Częstochowska, 2008, Częstochowa, str.: 235-240.