Pracownicy Katedry Ochrony Powietrza

Zajusz-Zubek Elwira - kierownik Katedry
Pastuszka Józef
Buszka Ewa
Kaleta Dorota
Konieczyński Jan
Kozielska Barbara
Loch Krystyna
Malina Agata
Mainka Anna
Mazur Joanna
Melaniuk-Wolny Edyta
Mucha Walter
Pasoń-Konieczyńska Anna
Szołtysek Grażyna
Wilkosz Irena
Żak Magdalena
Żeliński Jacek

Pracownicy

 

 

 


dr hab. Józef Pastuszka Profesor Politechniki Śląskiej.

Kierownik Katedry

Obszar zainteresowań badawczych: ochrona powietrza i zdrowie środowiskowe,

a w szczególności:
problematyka pomiarów stężeń aerozoli pyłowych, włóknistych (w tym azbestu), oraz bioaerozoli;
zagadnienia transportu, depozycji i wtórnego pylenia aerozoli;
migracja zanieczyszczeń ze środowiska zewnętrznego do pomieszczeń;
ocena wpływu aerozoli na zdrowie populacji generalnej oraz populacji narażonych zawodowo;
wpływ zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach nieprodukcyjnych na zdrowie (choroby związane z budynkiem oraz syndrom chorego budynku);

ul. Akademicka 2, pokój 654, tel. 237 12 90
Jozef.Pastuszka@polsl.pl

powrót


mgr inż. Ewa Buszka

starszy referent inżynieryjno-techniczny
ul. Akademicka 2, pokój 845, tel. 237 20 88

powrót


dr inż. Dorota Kaleta

asystent
ul. Konarskiego18, pokój 115, tel. 237 20 38
Dorota.Kaleta@polsl.pl

powrót


prof. dr hab. Jan Konieczyński

Rzeczoznawca z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Obszar zainteresowań badawczych:
identyfikacja substancji zanieczyszczających, ocena ilościowa emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego;
diagnoza stanu układów do redukcji zanieczyszczeń powietrza, ich racjonalizacja i podniesienie skuteczności;
rozprzestrzenianie substancji zanieczyszczających w powietrzu;
ocena oddziaływania obiektów na otoczenie;
ekonomiczne aspekty ochrony powietrza;
technologie mało- i bezodpadowe;
analiza zawartości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym i gazach emitowanych do powietrza atmosferycznego;
oznaczanie śladowych metali w pyle zawieszonym i opadającym oraz w pyłach zawartych w gazach odlotowych;
zarządzanie środowiskiem naturalnym.

ul. Akademicka 2, pokój 851, tel. 237 15 19
Jan.Konieczynski@polsl.pl

powrót


dr inż. Barbara Kozielska

adiunkt

Obszar zainteresowań badawczych:
badanie przemian chemicznych WWA zaadsorbowanych na cząstkach pyłu;
oznaczanie zanieczyszczeń organicznych z różnych matryc środowiskowych metodami chromatograficznymi;
ocena emisji związkami z grupy WWA w pyle emitowanym z obiektów energetyki komunalnej i zakładowej.

ul. Akademicka 2, pokój 653, tel. 237 15 30
Barbara.Kozielska@polsl.pl

powrót


Krystyna Loch

chemik
ul. Akademicka 2, pokój 845, tel. 237 20 88

powrót


dr inż. Agata Malina

adiunkt
ul. Konarskiego 18, pokój 114, tel. 237 18 40
Agata.Malina@polsl.pl

powrót


mgr inż. Anna Mainka

asystent
ul. Akademicka 2, pokój 656, tel. 237 15 40
Anna.Mainka@polsl.pl

powrót


dr inż. Joanna Mazur (Staisz)

adiunkt

Obszar zainteresowań badawczych:
źródła zanieczyszczenia powietrza pyłem,
pyłowe zanieczyszczenia powietrza,
pomiary emisji zanieczyszczeń,
pomiary składu ziarnowego pyłu emitowanego z obiektów energetycznych,
badania fizycznych własności pyłu,
emisja pierwiastków śladowych podczas spalania węgla.

Od października 2003 jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Ochrony Powietrza
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Oczyszczanie gazów odlotowych, źródła zanieczyszczenia i rozprzestrzenianie,
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój.

ul. Konarskiego 18, pokój 115, tel. 237 20 38
Joanna.Mazur@polsl.pl

powrót


dr inż. Edyta Melaniuk-Wolny

adiunkt
ul. Akademicka 2, pokój 849, tel. 237 19 93
Edyta.Melaniuk-Wolny@polsl.pl

powrót


dr inż. Walter Mucha

adiunkt
ul. Konarskiego 18, pokój 114, tel. 237 18 40
Walter.Mucha@polsl.pl

powrót


dr inż. Anna Pasoń

adiunkt
Obszar zainteresowań badawczych:
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego;
źródła emisji zanieczyszczeń;
wskaźniki emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw stałych;
oczyszczanie gazów odlotowych;
technologie mało- i bezodpadowe.

ul. Akademicka 2, pokój 850, tel. 237 15 19
Anna.Pason-Konieczynska@polsl.pl

powrót


Grażyna Szołtysek

ul. Akademicka 2, pokój 654, tel. 237 12 90

 

Grazyna.Szoltysek@polsl.pl

powrót


dr hab. inż. Irena Wilkosz Profesor Politechniki Śląskiej.

Obszar zainteresowań badawczych:

termodynamika i kinetyka procesów chemicznych związanych z ochroną powietrza i przemianami zanieczyszczeń w atmosferze;
chemia atmosfery;
równowagi chemiczne, fazowe, jonowe;
modelowanie przemian zanieczyszczeń w atmosferze.

ul. Akademicka 2, pokój 850, tel. 237 15 19
Irena.Wilkosz@polsl.pl

powrót


dr inż. Elwira Zajusz-Zubek

adiunkt
Obszar zainteresowań badawczych:
zachowanie się pierwiastków śladowych w procesie koksowania węgla;
oznaczanie pierwiastków śladowych w próbkach środowiskowych.
ul. Akademicka 2, pokój 656, tel. 237 15 40
Elwira@Zajusz-Zubek@polsl.pl

powrót


dr inż. Magdalena Żak

adiunkt
ul. Akademicka 2, pokój 849, tel. 237 19 93
Magdalena.Zak@polsl.pl

powrót


dr inż. Jacek Żeliński

adiunkt
Obszar zainteresowań badawczych:
rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
ocena uciążliwości źródeł emisji,
ekonomiczne aspekty ochrony powietrza,
optymalizacja nakładów na ochronę powietrza,
specjalistyczne oprogramowanie do wykonywania obliczeń rozprzestrzeniania,
metodyka i oprogramowanie do optymalizowania nakładów na ochronę powietrza dla dużych grup źródeł emisji,
pomiary składu frakcyjnego emitowanego pyłu z użyciem impaktora kaskadowego,
emisje pyłów i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze źródeł technologicznych w przemyśle koksowniczym,
optymalizację aerodynamiczną kształtu przestrzeni roboczych urządzeń ochrony powietrza,
optymalizację kształtu urządzeń wentylacji miejscowej i stanowisk pracy,
badania nad izokinetycznością poboru prób sondą zerową,
optymalizacji nakładów na ochronę powietrza atmosferycznego.

Od października 1998 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Ochrony Powietrza Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie prowadzi zajęcia, m. in. z przedmiotów: Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, Kompleksowa ocena stanu środowiska, Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń i monitoring, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Zarządzanie środowiskiem naturalnym, źródła zanieczyszczeń i rozprzestrzenianie, Wybrane zagadnienia systemów ochrony powietrza.

ul. Konarskiego 18, pokój 114, tel. (032) 237 18 40
e-mail:
Jacek.Zelinski@polsl.pl

powrót