Prof. dr hab. Jan Konieczyński urodził się w 1933 roku w Środzie Wielkopolskiej. Do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego uczęszczał w Poznaniu. Po zdaniu matury w 1952 roku rozpoczął studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu w Poznaniu. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu magistra chemii przeniósł się na Śląsk gdzie rozpoczął swoją działalność zawodową w Zakładzie Chemii Węgla Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
W roku 1967 obronił pracę doktorską a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1975 roku. Obydwa stopnie naukowe uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, a tematem jego rozpraw była chemiczna przeróbka węgla kamiennego. Specjalizując się w zagadnieniach technologii paliw otrzymał w 1969 roku stypendium ONZ na studia w ośrodkach badawczych USA, Wielkiej Brytanii, Holandii i RFN. Przebywając za granicą dr Konieczyński zainteresował się problematyką ochrony środowiska i tym problemom postanowił poświęcić dalszą pracę naukową. Po powrocie do kraju podjął w 1971 roku pracę jako projektant systemów ochrony powietrza na stanowisku kierownika pracowni w Przedsiębiorstwie OPAM w Katowicach. W latach 1976-84 pracował w OBR BAROWENT w Katowicach na stanowisku docenta i kierownika Zakładu Odpylania i Oczyszczania Gazów.
Zainteresowania naukowe poparte wieloletnią praktyką zawodową w zakresie projektowania, technologii i badań systemów ochrony powietrza oraz dorobek publikacyjny sprawiły, że w roku 1984 otrzymał propozycję podjęcia pracy na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoją działalność naukowo-dydaktyczną na Politechnice Śląskiej rozpoczął na stanowisku docenta, kierownika Zakładu Urządzeń Ochrony Powietrza i Mechaniki Aerozoli a następnie Zastępcy Dyrektora Instytutu Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Powietrza. W roku 1989 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego.
Duże doświadczenie praktyczne poparte dorobkiem naukowym i doskonałą znajomością problematyki ochrony powietrza sprawiły, że w 1991 roku prof. dr hab. Jan Konieczyński zorganizował na Wydziale Katedrę Ochrony Powietrza, którą kieruje do dziś. Aktualnie w Katedrze pracuje 18 osób, w tym 8 doktorów, 4 asystentów, 2 doktorantki. Z inicjatywy Profesora została w tym samym czasie utworzona nowa specjalność dla studentów Ochrona Powietrza i Zarządzanie Środowiskiem. W ramach tej specjalności wykształcono już 93 magistrów inżynierów. Spośród znaczącego dorobku naukowego Profesora Jana Konieczyńskiego na szczególne wyróżnienie zasługują publikacje dotyczące wyznaczania wskaźników emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pozwalające na ocenę uciążliwości źródeł zanieczyszczeń, niezbędne w ocenie efektywności ekologicznej paliw i alternatywnych technologii spalania w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Są one szczególnie przydatne w analizie zanieczyszczeń na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Na uwagę zasługują również opracowania dotyczące ekonomicznych aspektów ochrony powietrza, w tym szczególnie rozważania nad efektywnością przedsięwzięć proekologicznych, takich jak analiza techniczno – ekonomiczna procesów odsiarczania spalin, efektywność rozwiązań stosowanych w przemyśle chemicznym i w innych branżach.
Prace te mają szczególnie ważne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o realizacji inwestycji proekologicznych i w zarządzaniu środowiskiem. Cenną zaletą tych prac jest dogłębna znajomość problematyki ochrony powietrza wynikająca z teoretycznej i praktycznej wiedzy Profesora.
Prof. dr hab. Jan Konieczyński jest autorem ponad 120 publikacji, w tym cenionego podręcznika akademickiego „Oczyszczanie gazów odlotowych”, kilkunastu patentów i wzorów użytkowych oraz dziesiątków ekspertyz i opinii. Jest biegłym z listy Ministra OŚZNiL oraz listy Wojewody Śląskiego.
Profesor jest wychowawcą młodej kadry naukowej. Wypromował 5 doktorów, troje następnych doktorantów kończy już prace redakcyjne nad swoimi dysertacjami a prace  dwu kolejnych doktorantek są w końcowej fazie, oraz 52 magistrów inżynierów i 18 inżynierów. Profesor jest także recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych, opiniodawcą w przewodach profesorskich i dla potrzeb różnych wydawnictw.
Prof. dr hab. Jan Konieczyński prowadzi rozległą działalność organizacyjną. Jest członkiem Komitetu Ochrony Środowiska PAN, był zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej IPIŚ PAN w Zabrzu oraz organizatorem i współorganizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji i sympozjów w dziedzinie ochrony powietrza. W czerwcu 1996 Profesor został wybrany do Senatu Politechniki Śląskiej. W czasie kadencji był członkiem 2 komisji senackich, ds. kadry naukowej i ds. tytułów honorowych. Na Wydziale Profesor jest członkiem komisji ds. przewodów doktorskich.
Za osiągnięcia naukowe oraz działalność organizacyjną i dydaktyczną Profesor w okresie od 1998 roku do chwili obecnej otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in. nagród Ministra Edukacji Narodowej, Ministra OŚZN i L oraz nagród Rektora.
Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej Profesor w roku 1989 został odznaczony przez Ministra O.Ś. i Z.N. złotą odznaką. W roku 1995 Profesor został odznaczony przez Prezydenta R.P. Złotym Krzyżem Zasługi. W 1999 roku Minister Edukacji Narodowej uhonorował Profesora Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a Rektor Politechniki Śląskiej Odznaką Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej.
Ważnym elementem działalności Prof. dr hab. Jana Konieczyńskiego jest jego praca jako Redaktora Działowego w czasopiśmie Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów trwająca nieprzerwanie już 30 lat. Jego wiedza i doświadczenie pozwalają na właściwe kształtowanie polityki informacyjnej czasopisma w dziedzinie ochrony środowiska.
Profesor z racji swej działalności naukowej, publikacyjnej odznaczającej się niezależnością sądu, czynnego uczestnictwa w rozwiązywaniu wielu trudnych i niejednokrotnie kontrowersyjnych problemów w ochronie powietrza atmosferycznego, jest niekwestionowanym autorytetem w gronie naukowców, praktyków i studentów.
Profesora, absolwenta Uniwersytetu Poznańskiego i reprezentanta nauk ścisłych cechuje bogaty a jednocześnie precyzyjny język oraz wyjątkowa dbałość o piękno języka polskiego.

Głęboka wiedza, wszechstronność zainteresowań, bezpośredniość i duże poczucie humoru zjednały Mu wielu przyjaciół i sympatyków.

Współpracownicy