Partnerstwo

PARTNERSTWO - WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA

WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

 Po podjęciu przez obie uczelnie decyzji o współpracy w formie projektu, władze obu uczelni powołały wspólny, polsko-czeski zespół roboczy odpowiedzialny za wypracowanie jego koncepcji oraz założeń. Współpraca polskich i czeskich członków zespołu odbywała się drogą elektroniczną (wymiana e-mail), jak również poprzez spotkania osobiste. Ogólny zakres projektu ustalono podczas 2 spotkań roboczych w Ostrawie: 02.02.2012 i 20.04.2012 (notatki). W trakcie 2 kolejnych spotkań tj. 19.06.2012, 16.07.2012 i 27.08.2012 ustalono szczegóły realizacji projektu. Odrębnie każdy z Partnerów przygotował własną część budżetu oraz załączniki do wniosku. Wniosek opracowano w jęz. polskim a następnie Partner Czeski przetłumaczył go na język czeski.

WSPÓLNA REALIZACJA PROJEKTU

 Projekt wdrażany jest w Biurach prowadzonych przez obu partnerów, reprezentowanych przez wspólny personel, kontaktujący się bezpośrednio i drogą elektroniczną. Wszystkie działania są prowadzone równolegle i jednakowo dostępne dla Polaków i Czechów, z zapewnieniem tłumaczeń. Promocja projektu jest prowadzona wspólnie na całym obszarze jego realizacji. W działania edukacyjne zaangażowani są eksperci obu Partnerów. Działania realizowane są w drodze wzajemnych wymian (kursy, wycieczki, szkolenia). Uczestnikom działań edukacyjnych zapewnione zostanie wyżywienie, noclegi dla przedstawicieli partnera (dla nauczycieli akademickich, studentów, uczestników konferencji). Każdy z Partnerów finansuje swój wkład własny, m.in. nabywa w projekcie niezbędne pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie.

WSPÓLNY PERSONEL 

 Projektem zarządza wspólny personel polski i czeski. Koordynacja projektu i czynności proceduralne związane z jego wdrożeniem zostały powierzone Partnerowi Wiodącemu, współpracującemu z Partnerem. Rozliczenie finansowe projektu: monitoring harmonogramów finansowych, przepływy pieniężne, rozliczenie kosztów i przygotowywanie wniosków o płatność wymaga zatrudnienia przez obu partnerów księgowych. Edukacyjny charakter projektu wymaga u obu partnerów nadzoru naukowego, który sprawują konsultanci posiadający doświadczenie naukowo-dydaktyczne, dbający o właściwy poziom naukowy projektu. Duża część działań w projekcie m.in. ich organizacyjne przygotowanie i realizacja, kontakt z uczestnikami projektu, podwykonawcami, prelegentami, czynności promocyjne oraz bieżące prowadzenie korespondencji w projekcie wymaga zatrudnienia u obu partnerów pracowników biura projektu.

WSPÓLNE FINANSOWANIE PROJEKTU

 Obaj Partnerzy wnoszą wymagany finansowy wkład własny, pochodzący ze środków własnych uczelni, gwarantowany ich publicznym statusem. W każdym działaniu uczestniczą Polacy i Czesi, a dla zachowania klarowności rozliczeń ustalono, że działania realizowane po stronie czeskiej współfinansuje Partner czeski, zaś po stronie polskiej - Partner polski. Ze względu na dwujęzyczność planowanych do realizacji działań promocyjnych - są one finansowane wspólnie przez obu Partnerów. Obaj Partnerzy finansujący swoją statutową działalność głównie z dotacji i opłat czesnego posiadają zapewniony, wymagany wkład finansowy na cele realizacji projektu. Gwarancją wykonalności finansowej projektu jest także potwierdzona akredytacjami kształcenia w uczelniach Partnerów. Partnerzy opłacają personel zarządzający, który wspólnie będzie wdrażał wszystkie działania, adresowane do Polaków i Czechów.